Valoa Myl­ly­saa­reen ja Kii­min­ki­jo­keen Ase­ma­ky­läl­lä

Asemakylän kyläyhdistys on kunnostanut Myllysaaren laavun ja ympäristöä. Rannassa järjestettiin kyläläisten yhteiset siistimis- ja puutalkoot viime viikolla. Kuva: Kai Plaketti.

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti syk­syn päät­teek­si 9.10. ympä­ris­tö­tal­koot Myl­ly­saa­ren laa­vul­la. Saa­res­sa kerät­tiin kesän aika­na tal­kois­sa ja kesä­työn­te­ki­jöi­den kaa­ta­mia risu­ja pois­vie­tä­väk­si. Lisäk­si kaa­det­tiin huo­no­kun­toi­sia myrs­kyn kaa­ta­mia pui­ta polt­to­puu­tar­peik­si laa­vul­le. Tal­koi­siin osal­lis­tui 15 aikuis­ta ja kym­me­nen las­ta.

Tal­koi­den päät­teek­si syty­tet­tiin joki­ran­taan kokot Myl­ly­saa­ren ja Ase­ma­ky­län uima­ran­nan maas­toi­hin. Toi­men­pi­teil­lä pyrit­tiin herät­tä­mään hen­kiin Valoa Kii­min­ki­jo­keen -tapah­tu­man yhtei­söl­lis­tä hen­keä, joka aika­naan yhdis­ti mon­ta yhtei­söä koko Kii­min­ki­jö­ki­var­ren alu­eel­la yhtei­seen valo­ta­pah­tu­maan.

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pak­gas ker­too, että polt­to­pui­den tekoon ja mui­hin­kin ympä­ris­tön­hoi­dol­li­siin töi­hin yhdis­tys on rek­ry­toi­nut kesä­työn­te­kiöi­den lisäk­si pari työ­vel­vot­teis­ta hen­ki­löä. Toi­sen sopi­mus­ta jat­ke­taan vuo­den­vaih­tee­seen saak­ka.

Laa­vun yllä­pi­to­huol­toon ja val­von­taan yhdis­tys ei ole vie­lä saa­nut sopi­mus­ta kau­pun­gin orga­ni­saa­tioi­den kans­sa.

– Kyläyh­dis­tys pitää tär­keä­nä, että kau­pun­ki jär­jes­täi­si yhteis­toi­min­tan­sa eri hal­lin­to­kun­tien­sa ja yleis­hyö­dyl­lis­ten yhtei­sö­jen välil­lä sel­lai­sek­si, että yhdis­tyk­set moti­voi­tui­si­vat toi­mi­maan ylei­sen hyvän nimiin, toi­voo Haa­pa­kan­gas.

Kyläyh­dis­tys mak­saa kau­pun­gil­le vuo­sit­tain 100 euroa vuo­kraa laa­vua­lu­ees­ta ja vas­taa alu­een siis­tey­des­tä. Puu­huol­toon ei yhdis­tys­tä ole vel­voi­tet­tu eikä sii­tä siis yhdis­tyk­sel­le mitään kor­vaus­ta ole tar­jot­tu.

Täl­lä het­kel­lä ainut toi­mi­ja Oulun kau­pun­gil­la on kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen yhtei­sö­toi­min­taor­ga­ni­saa­tio, joka voi jakaa avus­tus­ta laa­vu­ja- ja nuo­tio­paik­ko­ja yllä­pi­tä­vään toi­min­taan.

– Muut hal­lin­to­kun­nat näyt­tä­vät pese­vän yhtei­söl­li­sis­tä toi­min­nois­ta käsi­ään. Tämä joh­taa sii­hen, että halu yllä­pi­tää ja jopa kehit­tää yhteis­työ­tä yhtei­sö­jen välil­lä heik­ke­nee, uskoo Haa­pa­kan­gas.

Hän har­mit­te­lee sitä, että Oulun kau­pun­kiin lii­tyt­täes­sä luvat­tiin, että niin sano­tut hyvät käy­tän­nöt ote­taan liit­ty­vien kun­tien osal­ta käyt­täöön myös Oulun alus­tal­le. Näin ei näy­tä käy­tän­nös­sä tapah­tu­van.

Mar­tin­nie­mes­sä kyläyh­dis­tys huo­leh­tii Ukko­lan­ran­nan laa­vus­ta. Polt­to­pui­den han­kin­ta ja teko on aina iso urak­ka, kuten myös alu­een siis­ti­nä pitä­mi­nen.

Monet yhtei­set vir­kis­tys­pai­kat jou­tu­vat har­mik­si myös ilki­val­lan koh­teek­si.

Laa­vuil­le vai­kea löy­tää yllä­pi­tä­jiä

Kii­min­ki­jo­ki ry:llä on käyn­nis­sä tau­ko­paik­ko­jen kun­nos­tus­hank­ke.

– On ollut haas­teel­lis­ta löy­tää laa­vu­jen huol­toon ja nii­den ympä­rys­ra­ken­tei­den kun­nos­ta­mi­seen sitou­tu­via taho­ja, ker­too han­ke­työn­te­ki­jä ja Kii­min­ki­jo­ki ry:n sih­tee­ri Pet­ri Haa­pa­la.

EU-rahoit­teis­ten hank­kei­den avus­tus­ten ehto­na on vas­tik­kee­ton sitou­tu­mi­nen paik­ko­jen yllä­pi­toon 10 vuo­dek­si ja monel­la­kaan kyläyh­dis­tyk­sell­lä ei sel­lai­seen ole rah­kei­ta. Toi­saal­ta, hank­kei­den avul­la sai­si kun­nos­tuk­siin rahaa, mikä tulee yhtei­sek­si hyväk­si laa­vu­jen eli­niän kas­vaes­sa.

– Kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan koh­dea­vus­tus­ta on mah­dol­lis­ta hakea pie­ni­muo­toi­siin kun­nos­tus­töi­hin, se on monel­le kyläyh­dis­tyk­sel­le pape­ri­so­dan puo­les­ta pal­jon kevyem­pi vaih­toeh­to, tote­aa Haa­pa­la.

Vuo­del­le 2020 Kii­min­ki­jo­ki ry on hake­mas­sa yleis­hyö­dyl­lis­tä inves­toin­ti­tu­kea nel­jän tau­ko­pai­kan kun­nos­tuk­siin sekä kah­dek­san koh­teen kala­paik­kao­pas­tei­den uusi­mi­seen maan­tei­den var­sil­la. Lisäk­si on tar­koi­tus uusia vesi­ret­kei­li­jöi­tä opas­ta­via ran­tau­tu­mis­merk­ke­jä.

Samaan aikaan on Oulun kau­pun­ki tart­tu­nut toi­meen ja ehos­ta­nut kump­pa­nin­sa Yli­kii­min­gin 4H-yhdis­tyk­sen työ­nä Innin­kos­ken tau­ko­paik­kaa Yli­vuo­tol­la, jon­ne on uusit­tu van­ha tuli­paik­ka ja ves­saan lai­tet­tu kom­pos­ti­käy­mä­lä.

– Yri­täm­me kor­ja­ta ja uusia van­haa, aina kun se on jär­ke­vää, sanoo Haa­pa­la.

Kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut ja 4H-yhdis­tys jat­ka­vat seu­raa­vak­si töi­tä Ven­gas­ran­nal­la. Myös Met­sä­hal­li­tus on Kii­min­ki­joen ylä­juok­sul­la suun­nit­te­le­mas­sa omien koh­tei­den­sa kun­nos­tus­ta.

Hau­ki­pu­taan laa­vut kysy­mys­merk­ki

Hau­ki­pu­taal­la on kysy­mys­merk­ke­jä ilmas­sa Mie­hik­kään ja Rivin­no­kan laa­vu­jen suh­teen.

– Mie­hik­kään laa­vun kun­nos­tuk­sel­le ei ole oikein löy­ty­nyt teki­jää ja Rivin­no­kal­le kul­kua on pai­kal­li­nen tie­kun­ta rajoit­ta­nut. Laa­vut on tar­koi­tet­tu kaik­kien käyt­töön. Toi­vot­ta­vas­ti maa­no­mis­ta­jat saa­vat rat­kais­tua nii­den yllä­pi­to- ja kul­ku­asiat kun­ta­lais­ten yhtei­sek­si eduk­si, toi­voo Pet­ri Haa­pa­la.