Mie­li­pi­de: Unen mer­ki­tys koululaiselle

Minus­ta unen mer­ki­tys kou­lu­lai­sil­le on tär­keä, jot­ta he jak­sa­vat käy­dä kou­lua, näh­dä kave­rei­ta ja har­ras­taa. Nuor­ten pitäi­si kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta aikaan, jon­ka he nuk­ku­vat. Jos tulee väsy­nee­nä kou­luun, ei jak­sa kes­kit­tyä tun­neil­la ja mie­len­kiin­to ei koh­dis­tu opis­ke­luun. Tämän takia nuo­ren pitäi­si nuk­kua 8–10 tuntia.

Jot­ta nuo­ret jak­sai­si­vat parem­min, hei­dän pitäi­si men­nä nuk­ku­maan aikai­sem­min, jot­ta he sai­si­vat nuk­kua tar­peek­si. Ei kan­nat­tai­si olla esi­mer­kik­si puhe­li­mil­la, ennen kuin alkaa nuk­ku­maan. Esi­mer­kik­si luke­mi­nen ennen nuk­ku­maan menoa on parem­pi vaih­toeh­to, kuin puhe­li­men tui­jot­ta­mi­nen sängyssä.

On tot­ta, että kun nuk­kuu parem­min ja pidem­pään, jak­saa parem­min opis­kel­la ja kes­kit­tyä tun­neil­la oikei­siin asioi­hin. Kun olet ener­gi­sem­pi, saat parem­pia tulok­sia kou­lus­sa, kuin jos oli­sit väsy­nyt eikä kou­lun­käyn­ti kiinnosta.

Tee­mu Hon­ka­nen, Haukipudas