Tör­mä Soi­koon- tapah­tu­mas­sa pis­tet­tiin jalal­la koreasti

Noppasoppa palasi yhdessä lavalle yli 14 vuoden tauon jälkeen ja meno jatkui siitä mihin se 14 vuotta sitten jäi.Noppasoppa palasi yhdessä lavalle yli 14 vuoden tauon jälkeen ja meno jatkui siitä mihin se 14 vuotta sitten jäi.

Epä­var­mas­ta sääs­tä huo­li­mat­ta Tör­mä Soi ‑tapah­tu­ma kerä­si pal­jon kävijöitä.

Vii­me lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä, monel­le tutum­min Vana­ran­nas­sa, jär­jes­te­tys­sä Tör­mä Soi­koon Lives­sä kävi­jöi­tä riit­ti koleas­ta ja epä­var­mas­ta sääs­tä huo­li­mat­ta. Ikä­ra­ja­ton ilmais­kon­sert­ti hou­kut­te­li pai­kal­le ylei­söä lap­si­per­heis­tä nuo­riin aikui­siin ja vart­tu­neem­paan väes­töön. Laval­la näh­tiin Juk­ka Taka­lo ja Mat­ti Pat­ro­nen, Sipe Å, Nop­pa­sop­pa, Roc­ka­bul­lies, Ben­son Boo­gie Band ja Prof. Feelbad.

Sipe Å bän­din lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Sipe Åqvist ker­too, että tuo­re bän­di tuli mie­lel­lään esiin­ty­mään tapah­tu­maan. Bän­di jul­kai­si ensim­mäi­sen albu­min­sa vii­me tou­ko­kuus­sa. Bän­dis­sä muka­na ole­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Mika Kai­nua on ollut muka­na sovit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa levyä. Bän­diin kuu­lu­vat myös Matias Haa­pa­nie­mi, Ama­rant­he-bän­dis­sä­kin vai­kut­ta­va Johan Andreas­sen sekä Jani Kent­tä, jota täl­lä ker­taa tuu­ra­si laval­la Oku Pel­li­nen.

–Oli todel­la kiva tun­nel­ma soit­taa tääl­lä livey­lei­sön edes­sä. Olem­me kesän aika­na keik­kail­leet vas­ta ker­ran ja nyt oli muka­va pääs­tä laval­le. Otam­me mukaan toi­min­taa edis­tä­mään oman keik­ka­myy­jän, joka hel­pot­taa osal­taan työ­taak­kaa ja voim­me kes­kit­tyä bän­din kans­sa olen­nai­seen, Sipe Åqvist kertoi.

Yli 14 vuo­den hil­jai­se­lon jäl­keen laval­le nousi Hau­ki­pu­taal­la 1992 perus­tet­tu Noppasoppa.

Bän­di toi­mi aktii­vi­ses­ti vuo­teen 2007 saak­ka ja on jul­kais­sut kak­si täy­si­pit­kää albu­mia. Bän­din jäse­net Esa Rät­tyä, Mika Kai­nua, Jari Ala­ta­lo, Kari Iko­nen ja Pert­ti Utriai­nen ovat jokai­nen tahol­laan olleet hil­jai­se­lon aika­na kui­ten­kin musii­kil­li­ses­ti aktii­vi­sia. Lau­an­tain kei­kal­la kuul­tiin pal­jon kap­pa­lei­ta bän­din ensim­mäi­sel­tä levyl­tä Sam­pan Patii­nit, joka jul­kais­tiin vuon­na 1999. Kei­kan aika­na musiik­ki meni monen jalan alle ja ylei­sös­sä oltiin sel­väs­ti iloi­sia bän­din paluus­ta lavalle.

– Kyl­lä­hän tämä fla­nel­li­pai­ta­rock ero­aa muka­vas­ti bän­din jäsen­ten muus­ta musii­kis­ta, hyvä mei­nin­ki näyt­tää ole­van niin ylei­sös­sä kuin laval­la­kin, musiik­kia kuun­te­le­maan tul­lut Timo Hai­pus kertoi.

Vaik­ka sään piti olla satei­nen, kas­tu­mi­sel­ta väl­tyt­tiin ja läm­pi­mäs­ti pukeu­tu­nut ylei­sö viih­tyi alu­eel­la hyvin illan lop­puun saak­ka. Pik­nik­huo­pia ja eväi­tä oli monel­la muka­na ja alu­eel­le tuo­tu lii­ku­tel­ta­va wc lisä­si alu­eel­la viih­ty­mis­tä. Ammat­ti­tai­dol­la jär­jes­tet­ty hyvän mie­len tapah­tu­ma oli ylei­söl­le mieluinen.

– Mah­ta­vaa, kun tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin ja saa­daan kuul­la live­musiik­kia. Tans­si­mas­sa täy­tyy tie­ten­kin käy­dä, kun se nyt on mah­dol­lis­ta, iloi­nen tapah­tu­ma­kä­vi­jä Päi­vi Pik­ku­hoo­ka­na huik­ka­si hymyillen.

Osa ylei­sös­tä oli tul­lut pai­kan pääl­le tans­si­maan, live­musii­kin vuok­si ja osa oli tul­lut kat­so­maan suosikkiartistejaan.

Pai­kan pääl­lä ollut Tee­mu Vai­nio ker­toi tul­leen­sa kat­so­maan Mika Kai­nu­aa, joka vai­kut­ti kah­des­sa esiin­ty­nees­sä bän­dis­sä. Pai­kal­li­nen Kari Kei­nä­nen halusi tul­la tapah­tu­maan vii­me kesän tapaan ja hän ker­toi ole­van­sa iloi­nen jär­jes­te­tys­tä tapah­tu­mas­ta. Nuor­ta osas­toa ylei­sös­sä edus­ta­nut Mia Ala­raap­pa­na ker­toi olleen­sa tapah­tu­mas­sa ensim­mäis­tä ker­taa ja tul­leen­sa pai­kal­le per­heen­jä­sen­ten kanssa.

–Ihan hyvää musiik­kia, ei ihan sel­lais­ta mitä itse yleen­sä kuun­te­len, mut­ta kiva tun­nel­ma tääl­lä on, Ala­raap­pa­na kertoi.

Upe­aan 50-luvun leo­par­di­kuo­si­seen mek­koon pukeu­tu­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Vil­ma Kin­nu­nen sanoi tul­leen­sa kat­so­maan eri­tyi­ses­ti Rockabullies-bändiä.

–Tai­taa men­nä musiik­ki sen ver­ran jalan alle, että käym­me hie­man tans­sah­te­le­mas­sa kei­kan aika­na, Kin­nu­nen iloi­se­na sanoi.

Roc­ka­bul­lies oli odo­tet­tu esiin­ty­jä ja bän­di otti koko ylei­sön haltuunsa.

Eten­kin bän­din ver­sioi­mat Tuo­ma­ri Nur­mion 13 nau­laa ja Pau­li Han­hi­nie­men Muut­kin mokaa ‑kap­pa­leet sai­vat ylei­sön tans­si­maan ja lau­la­maan muka­na. Illan kruu­na­si Ben­son Boo­gie Band, johon kuu­luu myös yksi tapah­tu­man jär­jes­tä­jis­tä Arto Lou­he­la. Vuon­na 2005 perus­tet­tuun rock n roll klas­si­koi­ta soit­ta­vaan bän­diin kuu­luu myös Ben­son Pent­ti­lä ja Pete Heik­ki­nen. Tapah­tu­man jäl­keen jär­jes­tä­jät sai­vat pal­jon kii­tos­ta hyvin jär­jes­te­tys­tä tapah­tu­mas­ta ja jat­koa toi­vot­tiin tule­vil­le kesil­le paljon.