Toi­mit­ta­jal­ta: Uusi vuo­si ja van­hat kujeet

Eri­koi­nen vuo­si on pian pake­tis­sa. Uusi vuo­si tuo toi­voa parem­mas­ta, näil­lä näky­min ehkä kesään men­nes­sä. Jou­lu­lah­jak­si saim­me odo­te­tun tie­don käyn­nis­ty­vis­tä koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, jot­ka pää­si­vät alka­maan heti pyhien jäl­keen myös Oulun seudulla.

Vuo­si 2020 tapah­tu­mi­neen jää var­mas­ti kaik­kien mie­leen eri­koi­se­na ja eris­kum­mal­li­se­na, unoh­tu­mat­to­ma­na koro­na­vuo­te­na. Parin vii­kon sisäl­lä näem­me tar­tun­ta­lu­vuis­ta onnis­tuim­me­ko jou­lun ja uuden vuo­den pyhi­nä vält­ty­mään tau­din leviä­mi­sel­tä. Tule­vi­na kuu­kausi­na saa­daan myös tie­toa niin meil­tä kuin maa­il­mal­ta miten roko­tuk­set alka­vat tepsiä.

Vuo­den vaih­tues­sa on tapa­na toi­vot­taa hyvää uut­ta vuot­ta. Nyt täl­lä kli­sei­sel­lä toi­vo­tuk­sel­la on aivan eri­tyi­nen sisäl­tö. Uusi vuo­si ja uudet kujeet ‑sanon­ta­kaan ei nyt päde, vaan uuteen vuo­teen läh­de­tään enti­sin ja tutuin rajoi­tuk­sin, jot­ka ovat vie­lä tar­peen. Kyl­lä me kes­täm­me ja jaksamme!

Kulu­nut vuo­si on saat­ta­nut tun­tua monis­ta pit­käl­tä ja vai­keal­ta kaik­ki­ne muu­tok­si­neen. Epä­var­muus tule­vas­ta ras­saa. Monet ovat sano­neet, että tämä mer­kil­li­nen aika on pysäyt­tä­nyt poh­ti­maan syväl­li­sem­min elä­män perus­asioi­ta ja miet­ti­mään men­nyt­tä ja tule­vaa uusin silmin.

Täs­sä valos­sa per­he­pii­ris­säm­me viri­si pyhien aikaan jän­nä jutus­te­lu sii­tä miten itse kukin näem­me ja hah­mo­tam­me ajan kulun. Miel­läm­me­kö mie­les­säm­me vuo­den kier­ron jana­na vai kel­lo­tau­lun ympy­rä­nä, johon tie­tyt tapah­tu­mat ja vuo­de­na­jat sijoit­tu­vat? Kun päi­vä jak­sot­tuu usein­mi­ten kel­lo­tau­lun mukaan, hah­mot­tuu­ko viik­ko jana­na tai jona­kin muu­na näky­mä­nä? Muo­dos­taa­ko oma elä­män­kaa­ri mie­les­sä vaa­ka­suo­ran vuo­sien ket­jun, johon sijoit­tu­vat tie­tyt elä­män­vai­heet ja tapah­tu­mat, lap­suus, nuo­ruus, kes­ki-ikä ja vanhuus?

Has­sua, että nais­puo­li­set poh­dis­ke­li­jat näki­vät ajan kulun eri­lai­si­na mie­li­ku­va­nä­ky­mi­nä, mut­ta mie­het kum­mas­te­li­vat moi­sia hah­mo­tel­mia ja koko aihet­ta. Täs­sä­pä pohdittavaa.

Olkoon vuo­si 2021 mah­dol­li­sim­man hyvä!

auli.haapala(a)rantapohja.fi