Tie­työt, kier­to­tiet ja rajoi­tuk­set koetuksina

Haukiputaan ja Kellon välisen tieosuuden alennettu nopeusrajoitus 60 km/h pohditutti aikanaan myös tienpitäjää eli ELY-keskusta. Rajoituksen taustalla on myös tienvarren asukkaiden toive pienemmästä meluhaitasta.Haukiputaan ja Kellon välisen tieosuuden alennettu nopeusrajoitus 60 km/h pohditutti aikanaan myös tienpitäjää eli ELY-keskusta. Rajoituksen taustalla on myös tienvarren asukkaiden toive pienemmästä meluhaitasta.

Oulun ja Kemin välil­lä meneil­lään ole­vat pit­kät tie­työ­alu­eet tus­kas­tut­ta­vat autoi­li­joi­ta eten­kin, kun Kii­min­ki­joen väliai­kais­ta sil­taa ei vie­lä ole saa­tu kun­toon. Sil­lan kor­vaa­vil­le kier­to­teil­le on ELY-kes­kuk­sen toi­mes­ta ase­tet­tu nopeus­ra­joi­tuk­sia, joi­den tar­peen autoi­li­jat­kin enim­mäk­seen ymmär­tä­vät. Monia autol­la liik­ku­via on kui­ten­kin kum­mas­tut­ta­nut se, että Hau­ki­pu­taan­tiel­le eli van­hal­le nelos­tiel­le on ase­tet­tu kuu­den­kym­me­nen kilo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tus koko välil­le Hau­ki­pu­taal­ta Iihin. Pohjois-Pohjanmaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus