Teke­mis­tä ja toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­la Jatulissa

Haukiputaan nuokkarilla Jatulissa voi pelata erilaisia pelejä, askarrella, musisoida, tavata kavereita ja osallistua ohjattuun toimintaan, kertovat nuoriso-ohjaajat Marika Mild (vas.) ja Outi Vilkuna, erityisohjaajat Mari Vehkaperä ja Miki Holopainen ja harrasteohjaajat Merja Häyrynen ja Mira Mäkelä.Haukiputaan nuokkarilla Jatulissa voi pelata erilaisia pelejä, askarrella, musisoida, tavata kavereita ja osallistua ohjattuun toimintaan, kertovat nuoriso-ohjaajat Marika Mild (vas.) ja Outi Vilkuna, erityisohjaajat Mari Vehkaperä ja Miki Holopainen ja harrasteohjaajat Merja Häyrynen ja Mira Mäkelä.

Näi­nä aikoi­na kuu­luu vies­tiä monil­ta suun­nil­ta, että nuo­ri­so ei voi kovin hyvin, eikä nuo­ril­le ole tar­jol­la teke­mis­tä eikä paik­kaa, mihin men­nä. Kyl­lä on! halua­vat vies­tit­tää las­ten ja nuor­ten paris­sa Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­las­sa Jatu­lis­sa työs­ken­te­le­vät alan ammat­ti­lai­set. Nuok­ka­ri tavoit­taa kyl­lä lap­set ja nuo­ret, mut­ta monet van­hem­mat ja huol­ta­jat tai kylä­läi­set eivät tie­dä pai­kan ole­mas­sao­los­ta ja toi­min­nas­ta. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mä nuo­ri­so­ti­la toi­mii lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lis­sa. Nuo­ri­so­ti­lan kans­sa samas­sa yhtey­des­sä jär­jes­te­tään myös nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen iltapäivätoiminta.

Nuo­ri­so­ti­lo­jen käsi­te on muut­tu­nut sii­tä, mitä se on jos­kus ollut. Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­la on tar­koi­tet­tu 7–17-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, kun ennen nuok­ka­ri on ollut lähin­nä tei­ni-ikäis­ten koh­taa­mis- ja oleskelupaikka.

Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­la on mah­dol­li­suus pela­ta pin­gis­tä tai bil­jar­dia, pelail­la lau­ta­pe­le­jä, askar­rel­la ja tava­ta kave­rei­ta. Käy­tös­sä on myös peli­ti­la, jos­sa on kym­me­nen pelaa­mi­seen tar­koi­tet­tua tie­to­ko­net­ta. Vuo­rot on jaet­tu erik­seen isoil­le ja pie­nil­le ja peliai­ka on rajat­tu. Nuok­ka­ril­la vie­rai­lee tors­tai­sin myös peli­kas­va­tus­ta edis­tä­vän School of gaming ‑yri­tyk­sen ohjaaja.

Nuok­ka­ril­la jär­jes­te­tään ohjat­tua toi­min­taa, lei­vo­taan, teh­dään ruo­kaa ja käy­dään myös yhdes­sä ret­kil­lä. Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta. Käy­tös­sä on myös aikoi­naan nuo­ril­le LC-Hau­ki­pu­taan lah­joit­ta­ma Musacor­ner, jos­sa voi soit­taa instru­ment­te­ja, lau­laa ja tal­len­taa musiikkia.

Nuokkarin pelitilassa on kymmenen pelaamiseen tarkoitettua tietokonetta sekä alakouluikäisten että isojen vuoroille.

Nuok­ka­rin peli­ti­las­sa on kym­me­nen pelaa­mi­seen tar­koi­tet­tua tie­to­ko­net­ta sekä ala­kou­lui­käis­ten että iso­jen vuoroille.

Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­las­sa Jatu­lis­sa työs­ken­te­lee seit­se­män ammat­ti­tai­tois­ta ohjaajaa.

Nuo­ri­so-ohjaa­jat Outi Vil­ku­na ja Mari­ka Mild, har­ras­teoh­jaa­jat Mer­ja Häy­ry­nen ja Mira Mäke­lä ker­to­vat, että he halua­vat kuul­la her­käl­lä kor­val­la las­ten ja nuor­ten toi­vei­ta sii­tä, mitä nuo­ri­so­ti­lois­sa halu­taan teh­dä. Ideoi­ta saa­daan­kin paljon.

Nuo­ri­so­ti­laan tul­laan myös vain viet­tä­mään aikaa ja tapaa­maan kave­rei­ta. Pai­kal­la on aina läs­nä aikui­sia, ammat­ti­tai­toi­sia ohjaa­jia, joi­den kans­sa voi jutel­la, pur­kaa halu­tes­saan myös huo­lia ja saa­da tar­vit­taes­sa ohjaus­ta ja neu­vo­ja. Usein pelk­kä jut­te­lu­kin voi keven­tää nuo­ren miel­tä. “Mata­lan kyn­nyk­sen aikui­sel­le” nuo­ren voi olla hel­pom­pi avau­tua kuin van­hem­mal­le tai opettajalle.

Biljardia "testaamassa" Outi Vilkuna (vas.), Merja Häyrynen, Mira Mäkelä ja Marika Mild.

Bil­jar­dia “tes­taa­mas­sa” Outi Vil­ku­na (vas.), Mer­ja Häy­ry­nen, Mira Mäke­lä ja Mari­ka Mild.

Kai­kis­ta kuo­hu­vin ja han­ka­lin aika nuo­ril­le näyt­tää ole­van vuo­si, kun käy­dään 8. luok­kaa. Nuo­ri­so­ti­lois­sa nou­da­te­taan ylei­siä hyvän käy­tök­sen tapo­ja. Tär­ke­ää on ohjaa­jien mukaan aina perus­tel­la, mik­si näin toi­mi­taan. Las­ten ja nuor­ten paris­sa työs­ken­te­ly on kui­ten­kin hyvin antoi­saa ja pal­kit­se­vaa, vaik­ka jos­kus jou­du­taan vään­tä­mään sään­nöis­tä, ohjaa­jat vakuuttavat.

Kiusaa­mi­sel­le ja syr­jin­näl­le nuok­ka­ril­la on nol­la­to­le­rans­si. Onnek­si tähän tör­mä­tään var­sin har­voin. Kiusaa­mis­ta tapah­tuu pait­si kou­luis­sa ja kaduil­la, yhä enem­män somessa.

Nuo­ri­so­työn­te­ki­jät jal­kau­tu­vat resurs­sien puit­teis­sa myös kou­luil­le ja ken­täl­le nuor­ten pariin. Yhteis­työ­tä teh­dään kou­lu­jen ohel­la Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kans­sa. Valis­tuk­seen kuu­luu ennal­taeh­käi­se­vä päih­de­työ sekä esi­mer­kik­si some­tur­val­li­suu­den ja kave­ri­tai­to­jen edis­tä­mi­nen. Paril­lis­ten viik­ko­jen per­jan­tai-iltai­sin jal­kau­du­taan nuor­ten-iltaan Mar­tin­nie­men kou­lul­le kel­lo 17–20.

Nuok­ka­ril­ta halu­taan teh­dä yhä enem­män yhteis­työ­tä myös van­hem­pien ja huol­ta­jien kans­sa. Nuo­ri­son paris­sa työs­ken­te­le­vil­lä on ohjaus- ja kas­va­tus­teh­tä­vä, mut­ta kas­va­tus­vas­tuu on kodeilla.

Jatu­lin nuo­ri­so­ti­las­sa on pal­jon vakio­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ohjaa­jat oppi­vat tun­te­maan usein hyvin pit­käl­lä aika­ja­nal­la ala-asteiäs­tä ylä­as­teel­le asti. Ilta­päi­vä­toi­min­nas­sa muka­na täl­lä het­kel­lä noin 30 las­ta ja illal­la nuo­ria on yleen­sä kool­la 30–40 ja enim­mil­lään 60–70.

Kaik­ki nuo­ret eivät ehdi käy­dä nuok­ka­ril­la, sil­lä muut har­ras­tuk­set tai urhei­lu täyt­tä­vät vapaa-ajan. Nuok­ka­ril­ta saa myös tie­toa har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta monet seu­rat ja tahot jär­jes­tä­vät Hau­ki­pu­taal­la run­saas­ti. Nuok­ka­ri on muka­na tule­vil­la Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä 11.11. jär­jes­tä­mäl­lä tapah­tu­man esiin­ty­vil­le bän­deil­le Jatulissa.

Hau­ki­pu­taal­la toi­mii Jatu­lin nuo­ri­so­ti­lan ohel­la vapaa­eh­tois­voi­min Nuor­ten Pop­pi Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi on avoin­na pari­na ilta­na vii­kos­sa niis­sä puit­teis­sa, miten pai­kal­le saa­daan vapaa­eh­toi­sia, kuten van­hem­pia, mukaan val­vo­jik­si. Aika ajoin on ollut haas­teel­lis­ta saa­da vapaa­eh­toi­sia aikui­sia pai­kal­le. Pai­kal­li­set yri­tyk­set spon­so­roi­vat Pop­piin nuo­ril­le tar­jot­ta­vak­si ilta­pa­laa. Tilois­sa on mah­dol­lis­ta viet­tää aikaa, pelail­la ja myös yhteis­tä toi­min­taa ja reis­su­ja järjestetään.

Kun sekä Jatu­lin nuo­ri­so­ti­la että Pop­pi ovat avoin­na, taval­lis­ta on, että nuo­ret suk­ku­loi­vat illan aika­na molem­mis­sa paikoissa.

Säh­kö­tu­pa­koin­ti ja ilki­val­ta suu­ri­na huolenaiheina

Säh­kö­tu­pa­koin­ti eli vape­tus on las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa yleis­ty­nyt rajusti.

Hau­ki­pu­taan nuok­ka­rin työn­te­ki­jät ovat peril­lä säh­kö­tu­pa­kan lisään­ty­nees­tä käy­tös­tä ja ovat saa­neet sii­tä vies­tiä myös kou­luil­ta sekä nuo­ril­ta itsel­tään. Nuo­ri­so­ti­lois­sa tupak­ka­tuot­tei­siin kuten mui­hin­kin päih­tei­siin puu­tu­taan, jos nii­hin viit­taa­vaa havaitaan.

Säh­kö­tu­pa­kas­sa käy­te­tään joko niko­tii­nil­li­sia tai niko­tii­nit­to­mia nes­tei­tä ja mones­ti myös haju- ja makuai­nei­ta. Sähkötupakka/savuke, jota nykyi­sin kut­su­taan vapek­si, on voi­tu paka­ta lap­sia hou­kut­te­le­vaan muo­toon. Vapea alai­käi­set­kin onnis­tu­vat tilaa­maan netin kaut­ta ulko­mail­ta, mis­tä saa myös maku­ja ja tuok­su­ja sisäl­tä­viä nes­tei­tä, joi­den myyn­ti on Suo­mes­sa kielletty.

Lap­set ja nuo­ret hank­ki­vat vapea yleen­sä sosi­aa­li­sen median alus­toil­ta tai kave­reil­ta. Myyn­tiä tapah­tuu omas­sa kave­ri­po­ru­kas­sa tai sosi­aa­li­sen median kaut­ta. Myyn­tiin voi liit­tyy ääri­pääs­sä vel­ko­mis­ta ikä­vin keinoin.

Säh­kö­tu­pa­kan käyt­töä ja myyn­tiä tapah­tuu myös kou­luis­sa niin, että sii­hen on Oulun alu­eel­la tar­vit­tu polii­sia­kin puut­tu­maan. Kos­ka vapes­sa on kysees­sä aika uusi ilmiö, van­hem­mat­kaan eivät her­käs­ti huo­maa käyt­töä. Säh­kö­tu­pak­ka ei hai­se perin­tei­sen tupa­kan tavoin, väli­neis­tö on uut­ta samoin kuin sii­hen liit­ty­vä ter­mis­tö. Säh­kö­tu­pak­ka poik­ke­aa perin­tei­ses­tä savuk­kees­ta sii­nä, että sitä ei pol­te­ta, vaan vapea käy­tet­täes­sä säi­liös­sä ole­va nes­te höy­rys­tyy ja kul­keu­tuu keuhkoihin.

Säh­kö­tu­pa­kan kaik­kia mah­dol­li­sia hait­to­ja ei tie­de­tä. Niko­tii­nil­li­set nes­teet aiheut­ta­vat riip­pu­vuut­ta, ja ulko­mail­ta tilat­tu­jen nes­tei­den koos­tu­mus voi olla mitä vaan.

Ilki­val­lan lisään­ty­mi­nen on jopa val­ta­kun­nal­li­nen tren­di, jos­ta ollaan huo­les­tu­nei­ta myös Hau­ki­pu­taal­la. Tänä syk­sy­nä lähes jokai­sen kou­lun ja päi­vä­ko­din pihoil­la, leik­ki­puis­tois­sa ja bus­si­py­sä­keil­lä on teh­ty ilki­val­taa rik­ko­mal­la ja sot­ke­mal­la paik­ko­ja. Ilki­val­lan ja mui­den älyt­tö­myyk­sien teke­mi­ses­sä voi olla kyse pahoin­voin­nin pur­ka­mi­sen ohel­la myös somes­sa leviä­vät haasteet.

Ilki­val­ta ja sen kit­ke­mi­nen on nos­tet­tu esil­le myös Hau­ki­pu­taan nuor­ten osal­li­suus­ryh­mäs­sä, jos­sa on edus­ta­ja kai­kil­ta kou­luil­ta ja nuok­ka­ril­ta. Ryh­mäs­sä on poh­dit­tu, voi­tai­siin­ko ilki­val­taa ennal­taeh­käis­tä tuo­mal­la enem­män nuor­ten tie­toon sitä, mitä kus­tan­nuk­sia ja kor­vaus­vel­voit­tei­ta paik­ko­jen tur­me­le­mi­ses­ta seuraa.

Alu­eel­li­set osal­li­suus­ryh­mät teke­vät ehdo­tuk­sia ja esit­tä­vät ideoi­ta Oulun kau­pun­gin las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­le ja tuo­vat nuor­ten ään­tä kuu­lu­vil­le myös kau­pun­gin päätöksentekoon.

Hau­ki­pu­taan nuorisotila

Avoin­na Jatulissa:

Ma-pe, ala­kou­lui­käi­set: klo 12–16.30

Ti-pe: 7.-lk–17-vuotiaat: klo 16.30–20

Syys­kau­del­la avoin­na lau­an­tai­sin 25.10., 11.11. ja 2.12. klo 15–22. (5 lk–17-vuotiaat klo 18 asti ja 7 lk–17-vuotiaat klo 18–22.