Syke eväs­tää liik­ku­jat Vir­pi­nie­mes­sä ja Jatulissa

Seija Oikarinen toimii yrittäjänä Virpiniemen ja Jatulin Sykkeissä.

Vir­pi­nie­mes­sä luon­non hel­mas­sa toi­mii kah­vi­la-ravin­to­la-elin­tar­vi­ke­kios­ki Vir­pi­nie­men Syke. Hau­ki­pu­taal­la Jatu­lis­sa puo­les­taan pal­ve­lee Gril­li-kah­vi­la Jatu­lin Syke. Molem­pien paik­ko­jen toi­min­nas­ta on vas­tan­nut vuo­des­ta 2012 läh­tien yrit­tä­jä Sei­ja Oika­ri­nen. Asia­kas­kun­ta on molem­mis­sa pai­kois­sa moni­puo­li­nen. Eri­lai­set tapah­tu­mat niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin Jatu­lis­sa­kin vai­kut­ta­vat asia­kas­mää­riin. Vapaa-ajan har­ras­ta­jien ja per­hei­den ohel­la Syk­keen pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton kaut­ta yhdis­tyk­set, kau­pun­gin yksi­köt, opis­ke­li­jat, opis­ton henkilökunta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus