Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään

Ennakkoäänestys alkoi tänään ja jatkuu lauantaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.Ennakkoäänestys alkoi tänään ja jatkuu lauantaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään tiis­tai­na 8.11. ja päät­tyy lau­an­tai­na 12.11. Ennak­koon voi äänes­tää oman seu­ra­kun­nan ehdo­kas­ta mis­sä tahan­sa ennakkoäänestyspaikassa.

Ennak­koon voi Oulus­sa äänes­tää yli vii­des­sä­kym­me­nes­sä pis­tees­sä. Oulus­sa ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja on kirk­ko­her­ran­vi­ras­to­jen ja seu­ra­kun­ta­ta­lo­jen lisäk­si monis­sa mar­ke­teis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa. Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­la on lisäk­si käy­tös­sä äänes­ty­sau­to, joka kier­tää Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mään kuu­lu­vat Hau­ki­pu­taan, Kar­ja­sil­lan, Kii­min­gin, Oulu­joen, Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan, Oulun­sa­lon ja Tui­ran seurakunnat.

Iin seu­ra­kun­nan alu­eel­la Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä on usei­ta ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja ja myös äänes­ty­sau­to pysäh­tyy Väli-Olha­vas­sa, Jakun kou­lul­la, Iin toril­la ja Jokikylässä.

Osas­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta niin Iis­sä kuin Oulus­sa­kin voi äänes­tää kaik­ki­na ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä, osas­sa taas vain tiet­tyi­nä päivinä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 20.11, jol­loin voi äänes­tää vain oman seu­ra­kun­nan äänes­tys­pai­kas­sa. Äänes­tää voi­vat 16 vuot­ta vii­meis­tään 20.11.2022 täyt­tä­vät evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon jäse­net. Rip­pi­kou­lu suo­rit­ta­mi­nen tai kon­fir­maa­tio eivät ole äänes­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Äänes­tä­jäl­lä tulee olla muka­naan kuval­li­nen henkilötodistus.

Vaa­leis­sa voi äänes­tää vain oman koti­seu­ra­kun­nan ehdok­kai­ta. Itsel­leen sopi­van ehdok­kaan voi etsiä vaa­li­ko­nees­ta osoit­tees­ta www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Tie­toa Oulun seu­ra­kun­tien ehdok­kais­ta ja äänes­tys­pai­kois­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.oulunseurakunnat.fi/seurakuntavaalit/ehdokkaat. Iin seu­ra­kun­nan ehdok­kais­ta ja äänes­tys­pai­kois­ta löy­tyy tie­toa www.iinseurakunta.fi.

 

Äänioi­keu­te­tuil­le Oulun seu­ra­kun­nat ovat lähet­tä­neet kotiin kir­jeen, jos­sa ker­ro­taan vaa­leis­ta ja ehdok­kais­ta nume­roi­neen kuvien kera.

Pää­tök­siä seu­ra­kun­nis­sa teke­vät seu­ra­kun­ta­lais­ten valit­se­mat luot­ta­mus­hen­ki­löt. Ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää kirk­ko­val­tuus­to, jon­ka jäse­net vali­taan joka nel­jäs vuo­si pidet­tä­vis­sä vaa­leis­sa. Nykyi­set kirk­ko­val­tuus­tot on valit­tu vuo­sik­si 2019–2022. Seu­raa­va toi­mi­kausi on 2023–2026.

Oulus­sa vaa­leil­la vali­taan jäse­net oman seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, joka joh­taa seu­ra­kun­nan toi­min­taa sekä yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon, joka käyt­tää ylin­tä pää­tös­val­taa seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä. Sama ehdo­kas voi olla ehdol­la molem­mis­sa vaa­leis­sa tai vain toisessa.