Sas­sin Sau­na­laut­ta Meri­täh­ti täh­tää ensi kesään

Jukka-Pekka Sassin Saunalautta Meritähti on liikkunut Iijoen lisäksi Oulun edustalla Nallikaria myöten.

Ei kesäil­taa, ettei­kö Oulu­joel­la, Kii­min­ki­joel­la tai Iijoel­la lipui­si joku­nen sau­na­laut­ta. Ja lisää on tul­lut kesä toi­sen­sa jäl­keen. Iin Yli-Olha­vas­sa asu­va Juk­ka-Pek­ka Sas­si sai oman­sa vesil­le ensim­mäis­tä ker­taa rei­lu kuu­kausi sit­ten.

– Olin suun­ni­tel­lut omaa sau­na­laut­taa jo pitem­män aikaa ja alku­vuo­des­ta aloin sit­ten raken­ta­maan kave­rien avus­tuk­sel­la. Olen teh­nyt aiem­min kak­si pie­nem­pää, jois­ta toi­sen myin ennen kuin se las­ket­tiin edes vesil­le, Sas­si ker­too.

Meri­täh­ti-nimel­lä kul­ke­van lau­tan vuo­kraa­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa kun­nol­la vas­ta ensi kesä­nä. Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na – ja näil­lä näky­mi­nen kulu­van kesän vii­mei­si­nä hel­le­päi­vi­nä – laut­ta oli kui­ten­kin menos­sa koko vii­kon­lo­pun.

Haas­ta­vin­ta sau­na­lau­tan raken­ta­mi­ses­sa oli Sas­sin mukaan var­si­nai­nen suun­nit­te­lu.

– Haas­ta­vin­ta on se, kun pie­neen tilaan pitäi­si saa­da mah­tu­maan pal­jon tava­raa. Ettei tule lii­an ahdas­ta. Pitää huo­mioi­da myös pain­opis­teet, ettei laut­ta mene etu- tai taka­ke­nos­sa.

Sam­mu­tus­jär­jes­tel­mien paris­sa työs­ken­te­le­vä Sas­si on ollut aiem­min töis­sä raken­nusa­lal­la sekä maan­vil­je­li­jä­nä. Raken­ta­mi­nen on ollut mie­hel­le myös pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus. Kos­ka isom­man sau­na­lau­tan teke­mi­nen on ollut mie­les­sä jo usei­ta vuo­sia, sii­hen liit­ty­viä tava­roi­ta, kuten esi­mer­kik­si ikku­noi­ta, on ker­ty­nyt pik­ku­hil­jaa varas­toon. Käy­te­tyt keit­tiö­kaa­pis­tot löy­tyi­vät Tori.fi:stä, mut­ta suu­rin osa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta han­kit­tiin uute­na.

– Aluk­si oli aja­tuk­se­na teh­dä tän­ne myös baa­ri­tis­ki ja jos sai­si han­kit­tua A-oikeu­det. Ehkä se on vie­lä mah­dol­lis­ta jos­sain vai­hees­sa.

Lau­tal­la sei­la­taan mie­lui­ten joel­la

Vaik­ka sau­na­laut­taa vie­lä paran­nel­laan, laut­ta on vuo­krat­ta­vis­sa niin kau­an kuin kele­jä riit­tää. Lau­tan ylä­te­ras­sil­la on kaa­sugril­li ja eril­li­ses­tä mak­sus­ta käyt­töön­sä saa myös lau­tan muka­na kul­ke­van vesis­koot­te­rin.

– Val­mis tämä ei vie­lä ole. Tar­koi­tuk­se­na on lait­taa aurin­ko­pa­nee­lit, että saa­daan säh­köt ja valot pelaa­maan, Sas­si suun­nit­te­lee.

Lau­tan mie­his­töön tar­vi­taan Sas­sin mukaan vähin­tään kak­si hen­ki­löä: Kun toi­nen ajaa, toi­nen toi­mii perä­mie­he­nä pudot­ta­mas­sa ank­ku­ria ja irroit­ta­mas­sa köy­siä.

Sau­na­laut­ta las­ket­tiin vesil­le Iin Yli-Olha­vas­sa, mut­ta laut­ta on sei­lan­nut Iijoen lisäk­si Oulun edus­tal­la Nal­li­ka­ria myö­ten. Alus kul­kee kah­del­la perä­moot­to­ril­la.

– Joel­la­han tämä on kai­kis­ta käy­tän­nöl­li­sin, kun tuu­li ei hait­taa niin pal­jon. Merel­le ei ole mitään asi­aa koval­la tuu­lel­la tai aina­kaan se ei ole kovin muka­vaa hei­lua siel­lä aal­to­jen pääl­lä.

SKY-Sau­naa vuo­kra­taan kuin kesä­mök­kiä

SKY-Sau­nan yrit­tä­jä, Hau­ki­pu­taan Kel­los­sa asu­va Tuo­mo Hirs­so osti vii­me syk­sy­nä kave­rin­sa kans­sa sau­na­lau­tan, jota alet­tiin laa­jen­ta­maan. Syk­syl­lä laut­ta las­ket­tiin ensim­mäis­tä ker­taa vesil­le.

– Alus­ta ja sau­na oli­vat val­mii­na. Ensin raken­sim­me puku­huo­neen, kat­to­te­ras­sin ja vii­mei­sim­pä­nä pro­jek­ti­na on ollut pal­ju sekä wc. Koko ajan löy­tyy jotain kehi­tet­tä­vää, Hirs­so ker­too.

Hirs­son mukaan sau­na han­kit­tiin alun perin omaan huvi­käyt­töön, mut­ta täl­le kesäl­lä sitä on vuo­krat­tu­kin pari ker­taa. SKY-Sau­nal­la ei teh­dä ris­tei­ly­jä, vaan laut­ta vie­dään park­kiin Kii­min­ki­joel­le aina sin­ne, mihin se halu­taan – joko lai­tu­riin tai ank­ku­rei­den avul­la esi­mer­kik­si joel­le. Toi­sin kuin monil­la muil­la sau­na­lau­toil­la, lau­tan hen­ki­lö­kun­ta ei ole vuo­krauk­sen aika­na pai­kal­la.

– Vähän niin kuin kesä­mö­kin vuo­krai­si, Hirs­so tote­aa.

Hirs­sol­la on oma toi­mi­ni­mi, jon­ka kaut­ta hän hoi­taa las­ku­tuk­set. Nimen­sä SKY-Sau­na sai sii­tä, kun lau­tan oles­ke­lu­ti­lan katos­sa on tai­vas­nä­ky­män tar­joa­va muo­vi­ku­pu.

– Sii­nä pys­tyy sit­ten täh­ti­tai­vas­ta kat­se­le­maan soh­val­la makoil­len.