Roh­keam­pien värien aika sisus­tuk­ses­sa

Värejä ja kuvioita on tarjolla myös tapettimallistossa, esittelevät Pamila Sandhu ja Mikko Nisula.

Syk­syn tul­len kat­seet kään­ty­vät kodin kun­toon ja sisus­tuk­seen. Syk­sy on värien aikaa, mut­ta muu­ten­kin sisus­tuk­ses­sa suo­si­tut val­koi­nen ja har­maa ovat teke­mäs­sä sijaa roh­kea­mil­le valin­noil­le, arvioi­vat Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mik­ko Nisu­la ja sisus­tus­myy­jä ja sisus­tus­suun­nit­te­li­jak­si opis­ke­le­va Pami­la Sand­hu.

Uusia tuu­lia tuo­vat hem­pei­den pas­tel­li­sä­vy­jen ja mur­ret­tu­jen värien rin­nal­le tum­mem­mat värit. Kau­den väre­jä ovat muun muas­sa tum­mem­pi vio­let­ti ja vih­reä. Nisu­la ja Sand­hu toi­vo­vat, että kodin sisus­ta­mi­ses­sa uskal­let­tai­siin käyt­tää roh­keam­min väre­jä.

– Suun­nit­te­lua­pua väri­sä­vy­jen valit­se­mi­seen ja yhdis­tä­mi­seen kuin isom­piin­kin sisus­tus- ja remont­ti­rat­kai­sui­hin on saa­ta­vil­la ammat­ti­tai­tois­ta apua, he vink­kaa­vat. Tapet­ti­näyt­tei­tä voi saa­da myös kotiin mal­lat­ta­vak­si.

Apu­na suun­nit­te­lus­sa voi­daan käyt­tää tie­to­ko­ne­poh­jais­ta 3D suun­nit­te­luoh­jel­maa, jon­ka avul­la voi näh­dä ruu­dul­ta ja kuva­na mil­tä huo­ne näyt­tää uusis­sa väreis­sä ja mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa. Tar­vi­taan tilan mitat tai pii­rus­tuk­set, joi­den poh­jal­le suun­ni­tel­ma voi­daan teh­dä. Väri­sil­män net­ti­si­vuil­la on myös pel­kis­te­tym­pi ohjel­ma, jota voi myös itse kokeil­la, neu­voo Sand­hu.

Vuo­de­na­jat näky­vät väreis­sä

Vuo­de­na­jat näky­vät sisus­tus­vä­reis­sä. Syk­sy on tuo­nut kel­tais­ta, orans­sia ja rus­kean sävy­jä, jot­ka ovat nous­seet jäl­leen muo­tiin 1970–80-luvuilta. Joka kuu­kausi kau­pan puo­lel­ta esi­tel­lään ins­pi­raa­tiok­si myös kuu­kau­den unel­mien väri. Unel­ma­vä­ri­pa­le­tis­ta löy­tyy niin ajat­to­mia kes­to­suo­sik­ke­ja kuin tren­di­sä­vy­jä­kin, jot­ka ovat yhdis­tel­tä­vis­sä.

Mik­ko Nisu­lan mukaan suun­nit­te­lu- ja asen­nus­pal­ve­lun käyt­tö sisus­ta­mi­ses­sa ja remont­ti­puo­lel­la sanee­rauk­sis­sa on lisään­ty­nyt. Avai­met käteen -val­mis­rat­kai­sut on asiak­kaan kan­nal­ta hel­poin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to, jol­loin yksi sopi­mus kat­taa kaik­ki mate­ri­aa­lit ja työt.

– Suun­nit­te­lem­me rat­kai­sut yhdes­sä asiak­kaan kans­sa, käym­me tutus­tu­mas­sa koh­tee­seen pai­kan pääl­lä ja teem­me kus­tan­nusar­vio, ker­too Mik­ko Nisu­la. Suun­nit­te­lu­pal­ve­lu on mak­su­ton. Remont­tiin on mah­dol­lis­ta saa­da myös teki­jät liik­keen kaut­ta.

Nykyi­sin Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan asia­kas­kun­ta koos­tuu pää­asias­sa sisus­tus-, remont­ti- ja sanee­raus­pal­ve­lua­siak­kais­ta, sil­lä uudis­ra­ken­ta­mi­nen tapah­tuu nykyi­sin lähes koko­naan val­mis­pa­ket­tei­na.

Sisus­ta­mi­nen on tänä päi­vä­nä suo­sit­tua ja tren­di­käs­tä­kin.

– Isom­piin remont­tei­hin innos­tu­taan mones­ti sil­loin, kun näh­dään lähi­pii­ris­sä toteu­tu­nei­ta koh­tei­ta, ker­too Nisu­la.

Vinyy­li­lank­ku suo­si­tuin

Lat­tia­ma­te­ri­aa­leis­sa muu­tos­ta on Mik­ko Nisu­lan mukaan tapah­tu­nut niin, että vinyy­li­lank­ku on nous­sut suo­si­tuim­mak­si vaih­toeh­dok­si par­ke­tin ja lami­naa­tin rin­nal­le. Vinyy­li­lank­ku on help­po­hoi­toi­nen, läm­min eikä kos­teus­herk­kä. Myös hin­ta on tul­lut alas­päin.

- Asen­ta­mi­ses­sa täy­tyy tie­ten­kin olla yhtä tark­ka ja huo­lel­li­nen kuin mui­den­kin mate­ri­aa­lien kans­sa, muis­tut­taa Nisu­la.

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on 1980-luvun alus­sa perus­tet­tu per­hey­ri­tys toi­ses­sa pol­ves­sa. Yri­tyk­sel­lä on kivi­jal­ka­lii­ke Revon­tien var­rel­la. Kaup­pias on Pasi Jäm­sä. Pami­la Sand­hun ja Mik­ko Nisu­lan lisäk­si liik­kees­sä työs­ken­te­le­vät sisus­tus­neu­vo­ja Anne Kal­lio, sisus­tus­myy­jä Eli­na Kor­ho­nen, sisus­tus­myy­jä ja maa­li­toh­to­ri Timi Mur­su ja varas­to­mies Sami Könö­nen.