Raha­pe­lien tulok­sia vii­kol­la 20

Kier­ros 20

Lot­to: 4, 12, 14, 23, 35, 37, 39. Lisä­nu­me­ro 36, plus­nu­me­ro 14.

7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 128 337,40 €, 6 oikein 2 483,30 €, 5 oikein 59,35 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, Plus oikein-.

Vikin­glot­to: 14, 16, 26, 34, 41, 47. Viking­nu­me­ro 2, plus­nu­me­ro 24.

6+1 oikein 1 kpl 5 329 380,80 €, 6+0 116 469,00 €, 5+1 14 502,79 €, 5+0 2 385,94 €, 4+1 59,83 €,

4+0 31,00 €, 3+1 10,94 €, 3+0 5,62 €, Plus oikein -.

Euro­jack­pot: 1, 2, 29, 36, 48. Täh­ti­nu­me­rot 1, 11.

5+2 -, 5+1 567 073,40 €, 5+0 182 744,50 €, 4+2 10 047,80 €, 4+1 461,10 €, 3+2 214,90 €, 4+0 137,70 €, 2+2 35,90 €, 3+1 25,70 €, 3+0 18,80 €, 1+2 17,30 €, 2+1 12,20 €.

Vakio, su 19.5. 111, 122, 122, 2X1X.

13 oikein 393,85 €, 12 oikein 15,44 €, 11 oikein -, 10 oikein -.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 030092

Per­jan­tai-Joke­ri: 0775811

Lau­an­tai-Joke­ri: 8916151