Puna­hilk­ka Lii­te­ri­teat­te­ris­ta Ker­ho­lan näyttämölle

Tunnelmia Punahilkan pukuharjoituksista. Ensi-ilta on perjantaina Kerholassa. Kuvat: Päivi Ranta

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön musi­kaa­li Puna­hilk­ka saa ensi-iltan­sa Ker­ho­lan näyt­tä­möl­lä per­jan­tai­na 15.10. Puna­hil­kas­ta esi­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na vii­si näytöstä.

Puna­hilk­ka on kai­ken ikäi­sil­le suun­nat­tu satumusikaali.

– Käsi­kir­joi­tin ja sävel­sin Puna­hil­kan, kun aloi­tin työ­ni las­ten­suo­je­lus­sa Toi­va­kas­sa Kes­ki-Suo­mes­sa 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä, ker­too työ­väen­näyt­tä­mön ohjaa­ja ja käsi­kir­joit­ta­ja Juha Pör­hö­lä.

– Aja­tuk­se­na on muis­tut­taa lap­sia ja van­hem­pia niis­tä vaa­rois­ta, jot­ka vaa­ni­vat las­ta aikui­sek­si kas­va­mi­sen aika­na. Pie­net lap­set voi­vat kat­soa tari­nan van­ha­na kun­non satu­na, jos­sa on sven­gaa­va musiik­ki ja onnel­li­nen lop­pu, mut­ta toi­von, että aikui­sil­le sii­tä jää vähän mietittävää.

Puna­hil­kas­sa tuo­daan esil­le asioi­ta, jot­ka ovat tär­kei­tä kai­ken ikäi­sil­le. Luvas­sa on myös näyt­tä­viä rooliasuja.

Tun­nel­mia pukuharjoituksista.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö otti Puna­hil­kan nyt esi­tet­tä­väk­si ohjel­mis­toon­sa, kun koro­na-ajas­ta joh­tuen tuli sopi­va väli har­joi­tel­la lyhyem­pi, noin tun­nin kes­tä­vä musikaali.

Puna­hilk­kaa esi­te­tään Mar­tin­nie­men Ker­ho­las­sa, mis­sä tänä syk­sy­nä näh­tiin suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut työ­väen­näyt­tä­mön Sata­man Sat(t)umaa.

Pör­hö­län mukaan syk­syl­lä avat­tu Ker­ho­la osoit­tau­tui miel­lyt­tä­väk­si esityspaikaksi.

– Koim­me ylei­sön lähei­syy­den parem­min kuin esi­mer­kik­si Teat­te­ri­kuo­pal­la. “Koro­na­vä­leil­lä” ole­vat pen­kit mah­dol­lis­ti­vat näky­vyy­den näyt­tä­möl­le myös taa­em­paa katsomosta.

Aika näyt­tää, näh­dään­kö jat­kos­sa­kin esi­tyk­siä Ker­ho­las­sa vie­lä Puna­hil­kan jälkeen.

– Talou­del­li­nen kan­nat­ta­vuus täy­tyy tie­tys­ti tar­kas­ti las­kea mah­dol­li­sis­sa tule­vis­sa esi­tys­kausis­sa, poh­tii Pörhölä.

Puna­hilk­ka-musi­kaa­lin syn­ty­vai­heis­ta Juha Pör­hö­lä kertoo:

– Kun­nos­tim­me tuol­loin van­han suu­ren lii­te­rin pie­nek­si kesä­teat­te­rik­si ja sen nimek­si tuli tie­tys­ti Lii­te­ri­teat­te­ri. Kesäk­si val­mis­tim­me aina uuden lyhyen musi­kaa­lin, joi­den aiheet ja nimet tuli­vat aluk­si lähin­nä saduis­ta kuten Puha­hilk­ka, Ruma ankan­poi­ka­nen ja Lumik­ki ja Seit­se­män hyy­piö­tä. Esiin­ty­ji­nä oli pai­kal­li­sia tei­ni-ikäi­siä nuo­ria, jot­ka esi­tys­ten kaut­ta saat­toi­vat käsi­tel­lä koke­mi­aan kipei­tä­kin asioi­ta ja välit­tää sano­maa katsojille.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö muis­te­taan musiik­ki­teat­te­rie­si­tyk­sis­tä Mar­tin­nie­men Mari­lyn, Juhan­nus­tans­si ja Luo­ka­ton val­la­ton val­lan­ku­mous sekä ilta­mis­ta ja yhteis­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­ta. HTN on perus­tet­tu vuon­na 2015.

– Haluam­me olla teat­te­ri myös lap­sil­le. Näyt­te­li­jöi­nä­hän meil­lä on ollut lap­sia kai­kis­sa musi­kaa­leis­sa, valai­see Pörhölä.

Puna­hilk­ka

• Satu­musi­kaa­li

• Esit­tää: Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyttämö.

• Paik­ka: Ker­ho­la Martinniemi.

• Ensi-ilta pe 15.10. klo 18.

• Muut esi­tyk­set: La 16.10. klo 14 ja klo 17. Su 17.10. klo 14 ja klo 18.

• Liput 10 euroa, esi­tyk­sen kes­to n. 1 h. Ikä­ra­ja +4.

• Lip­pu­ja ennak­koon Revon­tien Kul­ta ja Kel­lo (käteis­mak­su) ja Ker­ho­lan ovel­ta ennen esi­tys­tä, käy myös pankkikortti.

• Mah­dol­li­set uusin­tae­si­tyk­set kevätpuolella.