Moot­to­ri­tie­työ­maa samen­taa Nousio­no­jan ja Kali­men­joen vesiä

Ran­ta­poh­jaan otti yhteyt­tä leh­den luki­ja, joka on huo­lis­saan moot­to­ri­tie­työ­maan vai­ku­tuk­sis­ta Nousio­no­jaan sekä Kali­men­jo­keen. Hän­tä ihme­tyt­ti se, että hank­kees­ta ei ole laa­dit­tu yleis­suun­ni­tel­maa eikä ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tia tai ettei van­hen­tu­nei­ta tien­ra­ken­nus­suun­ni­tel­mia ole päi­vi­tet­ty siten, että ne oli­si­vat riit­tä­väs­ti huo­mioi­neet vesien­suo­je­lua. Näin on voi­tu tie­suun­ni­tel­ma­se­los­tuk­sen mukaan mene­tel­lä, kos­ka val­ta­tie paran­ne­taan nykyi­seen maas­to­käy­tä­vään sekä eri­ta­so­liit­ty­mät ja muu tie­verk­ko säi­lyy…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus