Kivi­nie­me­läis­ten kaup­pa­mat­kat pite­ne­vät

Kiviniemen K-Marketin toiminta lopetetaan.

Kivi­nie­men K-Mar­ke­tis­sa hyl­lyt huu­ta­vat tyh­jyyt­tään. Käyn­nis­sä on lop­puun­myyn­ti, sil­lä lähi­kaup­pa lopet­taa toi­min­tan­sa huh­ti­kuun 26. päi­vä.

Kes­ko osti Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n huh­ti­kuus­sa 2016. Sen seu­rauk­se­na 643 Siwaa ja Valin­ta­ta­loa siir­tyi Kes­kon omis­tuk­seen ja ne muu­tet­tiin K-mar­ke­teik­si. Tämän myö­tä myös Kivi­nie­meen vuon­na 2003 ava­tus­ta Siwas­ta tuli K-Mar­ket.

Kes­kon Poh­jois- Suo­men alue­joh­ta­ja Jari Saa­ri­sen mukaan syi­tä toi­min­nan lopet­ta­mi­seen on usei­ta.
– Toi­min­ta on ollut tap­piol­lis­ta vuo­si­kausia. Jos sii­nä aiot­tai­siin jat­kaa kau­pan pitä­mis­tä, se edel­lyt­täi­si suu­ria inves­toin­te­ja kau­pan kalus­toon ja tiloi­hin, mikä taas vaa­ti­si iso­ja myyn­nin nousu­ja, Saa­ri­nen ker­too.

Saa­ri­nen tote­aa osa­syyk­si myös sen, että myy­mä­lä sijait­see vuo­kra­kiin­teis­tös­sä, jos­ta he toi­min­nan lop­pu­mi­sen myö­tä pää­se­vät eroon.
K-mar­ket on täl­lä het­kel­lä ainoa päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa Kivi­nie­men alu­eel­la. Seu­raa­vak­si lähin kaup­pa sijait­see parin kilo­met­rin pääs­sä Kel­los­sa.

Saa­ri­sen mukaan Kes­kol­la ei ole aina­kaan täl­lä het­kel­lä suun­nit­teil­la uut­ta myy­mä­lää Kivi­nie­meen.