Kesä­päi­vä-tai­de­näyt­te­ly Van­has­sa Sii­po­las­sa Haukiputaalla

Pirjo Siipolan (vas.) ja Heli Ek'in viehättävä Kesäpäivä-taidenäyttely on esillä Vanhan Siipolan entisöidyssä päärakennuksessa. Kuvat: Auli HaapalaPirjo Siipolan (vas.) ja Heli Ek'in viehättävä Kesäpäivä-taidenäyttely on esillä Vanhan Siipolan entisöidyssä päärakennuksessa. Kuvat: Auli Haapala

Van­has­sa Sii­po­las­sa Hau­ki­pu­taal­la avat­tiin Kesä­päi­vä-tai­de­näyt­te­ly tiis­tai­na. Esil­lä on van­has­sa maa­lais­mil­jöös­sä ja tilan enti­söi­dyn pää­ra­ken­nuk­sen pir­tis­sä ja kama­reis­sa Pir­jo Sii­po­lan ja Heli Ekin akva­rel­le­ja, kera­miik­kaa ja pape­ri­töi­tä. Kysees­sä on Sii­po­lan ensim­mäi­nen ylei­söl­le avoin kesä­näyt­te­ly, joka on avoin­na 16. kesä­kuu­ta saakka.

Näyt­te­lyn ajan pide­tään myös pop up ‑kah­vi­laa. Hau­ki­pu­taal­la on näin uusi muka­va kesäi­nen käyn­ti­koh­de niin pai­kal­li­sil­le kuin kau­em­paa­kin tule­vil­le kesä­vie­rail­le Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­lel­la Mar­tin­nie­men suun­nal­la Ter­va­ka­rin­tie 12:ssa.

Tai­de­näyt­te­lyn ensim­mäi­set vie­raat oli­vat kotoi­sin eri puo­lil­ta Suo­mea. Liik­keel­lä oli Por­taan­pään kan­san­opis­ton Väri­nät-tai­de­kou­lun ryh­mä, jon­ka ret­ki­koh­tee­na oli tai­de­näyt­te­ly. Ryh­män opis­ke­li­joi­hin kuu­lu­vat myös Pir­jo Sii­po­la ja Heli Ek.

Tai­de­näyt­te­ly ja Sii­po­lan maa­lais­ta­lo­mil­jöö ihas­tut­ti näyt­te­ly­vie­rai­ta. Pir­jo Sii­po­la ker­toi, että tie­to­ja ensim­mäi­ses­tä asu­tuk­ses­ta pai­kal­ta on jo 1500-luvul­la ja kir­jal­li­sia mer­kin­tö­jä asu­tuk­ses­ta tilal­la 1700–1800-luvuilta. Pai­kan omis­ta­jat Pir­jo ja Timo Sii­po­la alkoi­vat kun­nos­taa ja enti­söi­dä 1800-lopul­ta peräi­sin ole­via raken­nuk­sia kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten. Raken­nus­kan­taan kuu­luu kak­si pää­ra­ken­nus­ta ja usei­ta piha­ra­ken­nuk­sia, joi­ta Timo Sii­po­lan esi-isät ja suku ovat raken­ta­neet ja asuttaneet.

Pir­jo Sii­po­la on ark­ki­teh­ti, jon­ka eri­tyi­se­nä mie­len­kiin­non koh­tee­na on van­ho­jen talon­poi­kais­ten raken­nus­ten kun­nos­ta­mi­nen ja kult­tuu­riym­pä­ris­tön säi­lyt­tä­mi­nen. Mate­ri­aa­lien, esi­nei­den ja raken­nus­ten säi­lyt­tä­mi­nen ja ennen kaik­kea uudel­leen käyt­tö on ins­pi­roi­nut hän­tä lap­ses­ta saakka.

– On hie­noa näh­dä, kun hylä­tyn voi nos­taa uuteen kukoistukseen.

Kuva­tai­de eri muo­dois­saan on kul­ke­nut Sii­po­lan har­ras­tuk­se­na nuo­res­ta saak­ka. Jää­ty­ään eläk­keel­lä puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten tai­teel­le on jää­nyt enem­män aikaa. Kera­mii­kan har­ras­tus tuli kuvioi­hin mukaan Por­taan­pään opis­ton kuva­tai­de­ryh­mäs­sä. Monet kera­miik­ka­työt ovat saa­neet innoi­tuk­sen­sa ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja ne on teh­ty Sii­po­lan kam­ma­riin sopiviksi.

Oulu-opis­ton Kons­tik­kaat-käsi­työ­tai­teen ryh­män opin­nois­sa Sii­po­laa ins­pi­roi­vat kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lit. Näyt­te­lys­sä esil­lä ole­vis­ta, vuo­si­na 2021–24 teh­dyis­tä töis­tä, monet ovat syn­ty­neet Sii­po­lan van­hois­ta raken­nuk­sis­ta löy­ty­neis­tä esi­neis­tä tai nii­den osis­ta. Näyt­te­lyn teos­ten yhtei­nen nimit­tä­jä on ajan kul­ku, het­ken katoa­vai­suus ja myös uuden kukois­tuk­sen anta­mi­nen jo ker­ran hylä­tyil­le materiaaleille.

Teok­sis­saan Sii­po­la on hyö­dyn­tä­nyt esi­mer­kik­si van­ho­ja kir­jo­ja, jois­ta syn­tyi sei­näl­le ripus­tet­ta­via valo­ku­va­ke­hyk­siä. Kol­laa­sis­sa valo­ku­vi­na on näky­miä Van­has­ta Sii­po­las­ta. Van­haan pui­seen lei­pä­la­pioon on ikuis­tet­tu siir­to­ku­va­tek­nii­kal­la van­ha perhevalokuva.

Heli Ek on kuo­pio­lai­nen kuva­tai­teen har­ras­ta­ja, joka maa­laa lähin­nä akva­rel­le­ja, mut­ta on kiin­nos­tu­nut myös akryy­li­maa­lauk­ses­ta ja kera­mii­kas­ta. Hänen aiheen­sa ovat mai­se­mia, luon­to­ha­vain­to­ja, ihmi­siä ja ase­tel­mia. Myös mie­len­mai­se­mat ovat kes­kei­siä tee­mo­ja. Vii­me vuo­si­na maa­il­man­po­liit­ti­set tapah­tu­mat ovat myös vai­kut­ta­neet tai­tee­seen. Kera­miik­ka­töi­den aihei­na on lam­pai­ta ja lin­tu­ja sekä tans­siai­siin läh­te­viä nais­hah­mo­ja. Näyt­te­ly­toi­min­taan Ek on osal­lis­tu­nut vuo­des­ta 2011 lähtien.

– Maa­lauk­se­ni ovat näky­miä, väläh­dyk­siä ja intui­tioi­ta. Toi­von, että kat­so­ja pysäh­tyy ja löy­tää niis­tä aja­tuk­sia ja tunnetiloja.

Kesä­päi­vä-tai­de­näyt­te­ly ja pop-up ‑kah­vi­la Van­has­sa Sii­po­las­sa, Ter­va­ka­rin­tie 12. Avoin­na ti-su klo 12–18.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.

Kesä­näyt­te­lyn ensim­mäi­set vie­raat tutus­tui­vat myös pihapiiriin.

Vahat kir­jat muu­tau­tui­vat valo­ku­va­ke­hyk­sik­si Pir­jo Sii­po­lan käsissä.

Lei­pä­la­pion uuusi elämä.

Pir­jo Sii­po­la ker­to­mas­sa kera­miik­ka­töis­tään. “Pyl­väät” (kes­kel­lä taka­na) kuvaa eri­lai­sia pylvästyyppejä.

Heli Ek: Aurinkoinen

 

Heli Ek: Tans­siai­siin lähtö