Kali­men­joen paran­ta­mi­nen ete­nee

Kel­lo Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­la kokoon­nu­taan tiis­tai­na 9.1.  kel­lo 18 kes­kus­te­le­maan Kali­men­joen tilas­ta ja sen paran­ta­mi­seen tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä. Tie­toa on jo  Kali­ve­si-hank­keen ensim­mäi­sis­tä tulok­sis­ta. Käyn­nis­sä ole­va Kali­Ve­si-han­ke kes­tää kol­me vuot­ta (2017–2019) ja toteut­ta­ja­na on Oulun yli­opis­ton vesi- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan tut­ki­musyk­sik­kö. Hank­keen rahoit­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-Kes­kus, Oulun kau­pun­ki ja Oulun yli­opis­to. Hank­kees­sa toi­vo­taan läheis­tä yhteis­työ­tä alu­een asuk­kai­den ja valu­ma-alu­eel­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus