Jouk­ko­lii­ken­teen kesä­ai­ka­tau­lut tuli­vat voi­maan — lop­pu­vuon­na uudis­tu­vat myös lip­pu- ja maksujärjestelmät

Kesäaikataulut muuttavat linjojen ja vuorojen määrää.Kesäaikataulut muuttavat linjojen ja vuorojen määrää.

JOUKKOLIIKENTEEN kesän aika­tau­lut astui­vat voi­maan 3. kesä­kuu­ta. Aika­tau­lut ovat voi­mas­sa elo­kuun 6. päi­vään asti. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­ku­tuk­set näky­vät Iis­sä, Mar­tin­nie­mes­sä sekä Kii­min­gis­sä, jois­sa kul­kee kesäl­lä vähem­män lin­jo­ja. Iihin ajaa lin­ja 23B, Mar­tin­nie­meen lin­jat 20B ja 20N ja Kii­min­kiin aja­vat lin­jat 35B, 35BK ja 35N. Hau­ki­pu­taal­la lin­ja 26 ajaa kesän alus­sa hie­man muu­ta kesää enem­män vuoroja.

Jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu- ja mak­su­jär­jes­tel­män uudis­tus­ta esi­tel­tiin Oulun kun­nil­le kevään 2024 aika­na. Kai­kil­ta kun­nil­ta pyy­det­tiin ja saa­tiin lausun­to uudis­tuk­ses­ta. Uudis­tus astuu voi­maan 17. jou­lu­kuu­ta 2024. Uudis­tuk­sen myö­tä siir­ry­tään pois vii­den vyö­hyk­keen mallista.

Tilal­le tulee tasa­tak­sa­mal­li, jos­sa lipun hin­ta mää­räy­tyy ainoas­taan asia­kas­ryh­män mukaan. Mal­lin myö­tä lipun hin­ta las­kee mer­kit­tä­väs­ti pidem­mil­lä mat­koil­la. Lyhyil­lä mat­koil­la lipun hin­nat nouse­vat hie­man. Lip­pu­jen uusi hin­ta aikui­sil­le on 2,50 euroa ja 7–16 vuo­tiail­le lap­sil­le 1,25 euroa. Bus­sis­ta kätei­sel­lä ostet­tu lip­pu puo­les­taan mak­saa aikui­sel­le 4 euro ja 7–16 vuo­tiail­le lap­sil­le 2 euroa. Alen­nuk­seen ja ilmais­mat­koi­hin oikeu­te­tut ryh­mät säi­ly­vät ennal­laan. Kätei­sel­lä lin­ja-autos­sa oste­tun lipun yöli­sä eli tupla­mak­su peri­tään edel­leen kel­lo 23.00–04.30.

JÄRJESTELMIEN uudis­ta­mi­sel­la halu­taan lisä­tä jouk­ko­lii­ken­teen hou­kut­te­le­vuut­ta. Useis­ta mak­su­vyö­hyk­keis­tä joh­tuen Oulus­sa on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä noin 200 eri­lais­ta hin­ta­tyyp­piä. Vähen­tä­mäl­lä vyö­hyk­kei­den mää­rää saa­daan jouk­ko­lii­ken­teen hin­noit­te­lua yksin­ker­tais­tet­tua ja sel­key­tet­tyä, jol­loin jouk­ko­lii­ken­net­tä on hel­pom­pi käyt­tää ja lip­pu­jär­jes­tel­mää hel­pom­pi yllä­pi­tää ja kehit­tää. Lip­pu­jen hin­to­ja ei ole myös­kään tar­kas­tel­tu kym­me­neen vuo­teen. Lyhyil­lä mat­koil­la liput ovat täl­lä het­kel­lä edul­li­sem­pia kuin muil­la kau­pun­ki­seu­duil­la, kun taas pit­kil­lä mat­koil­la, jois­sa yli­te­tään useam­pi vyö­hy­ke ovat liput mer­kit­tä­väs­ti mui­ta kau­pun­ki­seu­tu­ja kal­liim­pia. Hin­to­ja tul­laan tar­kas­te­le­maan myös uudis­tuk­sen astut­tua voi­maan ja nii­tä voi­daan muut­taa tar­peen mukaisesti.

KESÄN myö­tä aloit­ti Oulun seu­dun lii­ken­ne yhteis­työn Nobi­na Oy:n kans­sa. Yhteis­työ alkoi 3. kesä­kuu­ta. Kaik­ki Oulun lii­ken­tees­sä kul­ke­vat Nobi­nan lin­ja-autot ovat säh­kö­käyt­töi­siä. Niil­lä aje­taan lin­jo­ja 1, 2, 2N, 3 ja 5N, eli Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ei näh­dä vie­lä uusia säh­kö­käyt­töi­siä linja-autoja.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.