Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään Unel­mien liikuntapäivää

Iisi-Aree­nal­la Iis­sä vie­te­tään Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää per­jan­tai­na 10.5. Päi­vän aika­na tar­jol­la on kel­lo 10–15 monen­lais­ta lii­kun­taa ja mah­dol­li­suus kokeil­la eri­lais­ta laje­ja, jot­ka sopi­vat kai­ken ikäi­sil­le ja ‑kun­toi­sil­le liik­ku­jil­le. Kai­kil­le avoi­men Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän jär­jes­tää Iin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut Iin Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li ‑han­ke.

Hau­ki­pu­taan toril­la Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä on lau­an­tai­na 11.5. Tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä muka­na on laa­ja jouk­ko hau­ki­pu­taa­lai­sia urhei­luseu­ro­ja, yhdis­tyk­siä ja yri­tyk­siä, seu­ra­kun­ta ja Oulun kau­pun­ki. Ohjel­mas­sa kel­lo 12–14 on tori­jup­paa ja ‑zum­baa, tans­sia, kah­va­kuu­laoh­jaus­ta, jää­kiek­ko­jut­tu­ja, käve­ly­lenk­ke­jä, kep­pa­ri­ra­ta ja mui­ta aktiviteetteja.

Kai­ken ikäi­sil­le sopi­va hyvin­voin­ti­suun­nis­tus alkaa toril­ta ja ras­tit sijait­se­vat lähei­sel­lä seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen alu­eel­la. Rei­til­lä pää­see muun muas­sa kur­kis­ta­maan Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museoon. Toril­ta start­taa myös yhden ja kah­den kilo­met­rin mit­tai­set käve­ly­len­kit. Anna­lan­kan­kaal­la on tilai­suus myös oma­toi­mi­seen suunnistukseen.

Tapah­tu­man avaa hau­ki­pu­taa­lai­nen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä. Toril­la sop­pa­ty­kis­tä tar­joil­laan kävi­jöil­le keit­toa ja grill­lis­tä mak­ka­raa veloi­tuk­set­ta niin kau­an kuin tar­jot­ta­vaa riittää.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä on innos­ta­nut mukaan pai­kal­li­set toi­mi­jat mukaan laa­jal­la rintamalla.Tapahtuma on kai­kil­le avoin ja se on suun­nat­tu kai­ken ikäi­sil­le. Tapah­tu­ma kuu­luu myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den tapahtumiin.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän voi aloit­taa lau­an­tai­na Vesi-Jatu­lis­ta, mis­sä ohjel­mas­sa on vesi­voi­mis­te­lua puo­len tun­nin ajan kel­lo 11 alkaen. Uima­hal­liin on nor­maa­li sisäänpääsymaksu.