Hela-Ras­tit Annalankankaalla

Lähtötunnelmia Annalankankaalta. Kuva: Taisto MäättäLähtötunnelmia Annalankankaalta. Kuva: Taisto Määttä

Perä­me­ren Ras­ti jär­jes­ti kevään ensim­mäi­set kan­sal­li­set suun­nis­tus­kil­pai­lut Poh­jois- Suo­mes­sa Anna­lan­kan­kaal­la Hau­ki­pu­taal­la hela­tors­tai­na. Sää suo­si kil­pai­lu­ja. Osal­lis­tu­jia ajan­koh­das­ta joh­tuen oli laa­jal­ti poh­joi­sen alu­eel­ta Rova­nie­mel­tä sekä Pel­lon, Kuusa­mon, Kuh­mon ja Raa­hen tie­noil­ta. Aamu­päi­vän sprint­ti ja ilta­päi­vän kes­ki­mat­kat kerä­si­vät noin 300 suo­ri­tus­ta. Lisäk­si kun­to­suun­nis­tuk­ses­sa oli lähes 200 osanottajaa.

Pää­sar­jo­jen voi­tot meni­vät mie­his­sä Poh­jan­täh­den Vil­le Park­ki­sel­le ja nai­sis­sa Nui­ja­mies­ten Maria Lai­ti­sel­le. Ilah­dut­ta­vaa oli aivan pie­nim­pien run­sas mää­rä kil­pai­lus­sa. Rata­mes­ta­ri Pek­ka Kans­te oli laa­ti­nut vaa­ti­vat radat osak­si pie­ni­piir­tei­seen maas­toon. Kil­pai­lu­jen joh­ta­jan Mika Rah­jan mukaan kisat oli­vat onnis­tu­neet suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti, ja kil­pai­li­jat sekä jär­jes­te­li­jät oli­vat tyy­ty­väi­siä tapahtumaan.

Ensi tal­ve­na ei aina­kaan suun­nis­ta­jien jal­ko­ja pale­le, sil­lä pal­kin­noik­si oli­vat seu­ran nai­set pan­neet pui­kot hei­lu­maan ja kuto­neet kym­me­niä pare­ja vil­la­suk­kia. Näh­tä­väk­si jää, tulee­ko Hela-Ras­teis­ta joka­vuo­ti­nen kau­den suun­nis­tusa­vaus seu­dul­la. Hau­ki­pu­taan kan­kaat anta­vat tähän hyvät puitteet.