Hei­ton nais­ten 2‑sarjapeleissä hyviä, mut­ta lii­kaa myös huo­no­ja hetkiä

Heiton tyttöjen taiteilu ei riittänyt voittoihin 2-sarjan peleissä. Kuva: Minna JaukkuriHeiton tyttöjen taiteilu ei riittänyt voittoihin 2-sarjan peleissä. Kuva: Minna Jaukkuri

Hau­ki­pu­taan Hei­ton len­to­pal­lon 2‑sarjan vii­kon­lo­pun tupla­pe­lit Län­si­tuu­len kou­lul­la pai­kal­lis­vas­tus­ta­jia vas­taa päät­tyi­vät molem­mat 0–3 erin vieraille.

Aluk­si Heit­to koh­ta­si koke­neen ONMKY:n jouk­ku­een. Kovien­kin sar­jo­jen tuo­ma koke­mus monel­la vas­tus­ta­jan pelaa­jal­la näkyi ihail­ta­val­la taval­la rau­hal­li­se­na puo­lus­tuk­se­na ja tehok­kaa­na hyök­käyk­se­nä. Hei­ton nuo­ret nai­set pää­si­vät vas­ta vähi­tel­len toi­ses­sa eräs­sä tem­poon mukaan, mut­ta sil­ti peli paket­tiin vie­rail­le nopeas­ti erä­pis­tein 11–25, 23–25, 19–25.

Toi­ses­sa pelis­sä Kis­kon nais­ten 2‑joukkuetta vas­taan ensim­mäi­nen erä ete­ni todel­la tasai­se­na aivan lop­puun saak­ka. Erä kui­ten­kin vie­rail­le ja tämä kip­sa­si HaHen pahas­ti koko toi­sek­si eräk­si. Kol­man­teen erään nuo­ri hau­ki­pu­taa­lais­jouk­kue löy­si päi­vän paras­ta teke­mis­tä ja joh­ti­kin erää lähes erä­pal­lo­ti­lan­tee­seen saak­ka. Mut­ta vie­lä ei ollut aika erä­voi­tol­le hyväs­tä ilmees­tä huo­li­mat­ta ja tämä­kin peli vie­rail­le erä­pis­tein 23–25, 7–25, 26–28.

– ONMKY:tä vas­taan jän­ni­tet­tiin lii­kaa koke­nut­ta vas­tus­ta­jaa, joka osa­si­kin lukea peliä hyvin ja käyt­ti kyl­lä pai­kat tehok­kaas­ti hyväk­si ja mur­joi vas­taan­ot­toam­me. Toi­nen erä sii­nä oli meil­tä hyvä, mut­ta enem­män oli­si vaan pitä­nyt olla uskal­lus­ta löy­dä pal­loa kent­tään, val­men­ta­ja Juha Vähä tuu­mi.

– Kis­koa vas­taan erä­voit­to oli heti lähel­lä, mut­ta kun sitä ei tul­lut, niin toi­ses­sa eräs­sä ei enää uskot­tu omaan teke­mi­seen. Hie­noa kui­ten­kin, että kol­mas erä pelat­tiin tasol­lam­me ja pelin pit­kit­tä­mi­nen jäi todel­la lähel­le. Pois­sao­lois­ta joh­tuen osa tytöis­tä pela­si hie­man oudom­mil­la peli­pai­koil­la, joka tie­tys­ti aiheut­ti omat haas­teen­sa, Vähä jatkaa.

Hei­ton libe­ro­pe­laa­ja Kiia Heik­ki­nen­kin sai komen­nuk­sen yleis­pe­laa­jan pai­kal­le, ja onnis­tui­kin sii­nä hienosti.

– Meil­lä oli peleis­sä hyviä het­kiä, mut­ta vähän lii­kaa myös huo­no­ja het­kiä. Hie­man tar­kem­mil­la syö­töil­lä ja vas­taa­no­toil­la erä­voit­to­ja oli­si ollut otet­ta­vis­sa, Kiia analysoi.

– Yleis­pe­laa­ja­na pelaa­mi­nen oli kivaa vaih­te­lua. Syö­töt ja hyök­kää­mi­nen kun ei kuu­lu nor­mi­pe­lii­ni, niin nii­den onnis­tu­mis­ten myö­tä olen ihan tyy­ty­väi­nen päi­vään, Kiia päättää.

Eni­ten pis­tei­tä (21) Hei­tos­ta teki Mil­la Mak­ko­nen. Nais­ten 2‑sarjan pelit jat­kuu 14.11. Rovaniemellä.