Hei­ton A‑tytöt pit­käs­tä aikaa pelien makuun

Heiton A-tyttöjen kausi jatkui pitkän tauon jälkeen Kuva: Mirja MakkonenHeiton A-tyttöjen kausi jatkui pitkän tauon jälkeen Kuva: Mirja Makkonen

HaHen len­to­pal­lon A‑tytöt (alle 20-vuo­ti­aat) pala­si­vat vii­kon­lop­pu­na Nur­mon Jymyn jär­jes­tä­mäs­sä tur­nauk­ses­sa koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tu­van peli­tauon jäl­keen tosi­toi­miin. Tulok­se­na oli iloi­ses­ta ilmees­tä huo­li­mat­ta kol­me tappiota.

Avaus­pe­lis­sä Tam­pe­reen KaLea vas­taan pit­kä peli­tau­ko ei isom­min näky­nyt­kään, vaan Hei­ton tytöt haas­toi­vat hyvin sel­väs­ti koke­neem­paa vas­tus­ta­jaa ja tai­pui­vat vas­ta hyvän tais­te­lun jäl­keen erä­nu­me­roin 22–25, 24–26. Toi­ses­sa pelis­sä emän­tä­jouk­kue Nurmo02 oli avause­räs­sä jo tap­pion par­taal­la, mut­ta pys­tyi­vät kään­tä­mään erä­voi­ton itsel­leen ja toi­ses­sa eräs­sä meni­vät meno­jaan, joten Hei­tol­la tap­pio erä­nu­me­roin 25–27, 15–25.

Pit­kä pelaa­mat­to­muus ja lähes ole­mat­to­mat jouk­kuet­ree­nit Oulun alu­een koro­na­ra­joit­teis­ta joh­tuen näkyi­vät HaHel­la sel­vim­min kol­man­nes­sa pelis­sä Lai­hian Lujaa vas­taan, jos­sa tulok­se­na sel­väh­köt erä­tap­pio­nu­me­rot 17–25, 18–25. Kaik­ki päi­vän vas­tus­ta­jat oli­vat saa­neet har­joi­tel­la lähes nor­maa­lis­ti vii­mei­set pari kuu­kaut­ta, joka näkyi­kin mitä pitem­mäl­le pelit ja päi­vä eteni.

– Ensim­mäi­nen peli oli tiuk­kaa ja hyvää­kin peliä sii­hen näh­den, miten on pääs­ty har­joit­te­le­maan. Sama hyvä vire jat­kui vie­lä toi­sen pelin alku­puo­lel­le saak­ka, mut­ta sit­ten pelin taso not­kah­ti sel­väs­ti, tote­si Hei­ton val­men­ta­ja Juha Vähä.

– Alet­tiin jää­mään vähän samoil­le jalan­si­joil­le ja väsy­mys­tä ilme­ni pelien ede­tes­sä pit­käs­tä peli- ja har­joit­te­lu­tauos­ta joh­tuen. Näki, ettei oltu ihan samal­la läh­tö­vii­val­la vas­tus­ta­jien kans­sa, joten sii­hen näh­den pal­jon posi­tii­vis­ta­kin peleis­sä näkyi ja ilois­ta ilmet­tä ja täs­tä saa­tiin hyvää oppia tule­viin har­joi­tuk­siin, Vähä summaa.

Yksi Hei­ton A‑tyttöjen pas­sa­reis­ta, Jen­na Vähä, oli mui­den pelaa­jien tavoin iloi­nen kau­den jatkumisesta.

– Haus­ka oli pela­ta tauon jäl­keen, mut­ta toki oli­si­han pelit voi­neet parem­min­kin men­nä. Puhe ken­täl­lä aut­toi löy­tä­mään taas yhteis­tä sävel­tä ja myös pelin­lu­ku­tai­to palau­tuu hyväl­lä har­joit­te­lul­la jäl­leen parem­mak­si. Toi­vot­ta­vas­ti meil­lä on täl­le kau­del­le vie­lä pal­jon hyviä pele­jä jäl­jel­lä, Jen­na kertoo.

Hei­ton A‑tyttöjen pelit jat­ku­vat näil­lä näky­min 20.2. ellei uusia rajoit­tei­ta aseteta.