Hei­ton A‑tytöt päät­ti syys­kau­den kah­teen tappioon

Heiton A-tyttöjen vire ei tällä kertaa riittänyt voittoihin. Kuva: Minna JaukkuriHeiton A-tyttöjen vire ei tällä kertaa riittänyt voittoihin. Kuva: Minna Jaukkuri

HaHen len­to­pal­lon A‑tytöt (alle 20-vuo­ti­aat) pela­si­vat vii­kon­lop­pu­na Kis­kon jär­jes­tä­mäs­sä tur­nauk­ses­sa Oulus­sa. Hyviä vas­tus­ta­jia vas­taan tulok­se­na oli kak­si tap­pio­ta, vaik­ka toki peleis­sä oli pal­jon hyviä­kin hetkiä.

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä vas­taan tuli Kuor­ta­ne, joka esit­ti moni­puo­lis­ta peliä tasai­sel­la jouk­ku­eel­la. HaHe ei oikein mis­sään vai­hees­sa pääs­syt ihan iskue­täi­syy­del­le, joten peli Kuor­ta­neel­le erä­pis­tein 19–25, 15–25, 17–25.

Toi­ses­sa pelis­sä koh­dat­tiin tut­tu pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja, Oulun Kis­ko. Syk­syn mit­taan nämä jouk­ku­eet ovat jo koh­dan­neet muu­ta­mia ker­to­ja ja nyt Heit­to oli jäl­leen entis­tä val­miim­pi haas­ta­maan tätä ykkös­sar­ja­jouk­ku­een rin­gis­sä­kin pelaa­vien pelaa­jien osit­tain täh­dit­tä­mää oulu­lais­jouk­kuet­ta. Tulok­se­na jo yksi erä­voit­to, vaik­ka peli kään­tyi­kin vie­lä Kis­kol­le erä­pis­tein 19–25, 25–17, 21–25.

– Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä oli ajoit­tain taas hyvää teke­mis­tä, mut­ta lyön­ti­roh­keus oli välil­lä hukas­sa. Toi­nen peli oli jo hyvä ja tytöt näyt­ti­vät, että omal­la teke­mi­sel­lä saa­daan eriä kään­net­tyä voi­tok­si myös Kis­koa vas­taan. Kol­man­nes­sa eräs­sä jää­tiin takaa-aja­jan ase­maan, mut­ta lopus­sa teh­tiin vie­lä ihan hyvä nousu roh­keil­la suo­ri­tuk­sil­la, val­men­ta­ja Juha Vähä analysoi.

– A‑tytöt on suo­riu­tu­neet syk­sys­tä hyvin, vaik­ka onkin ollut aika pal­jon haas­tei­ta ter­veys­ti­lan­tei­den kans­sa. Tytöt ovat jou­tu­neet sopeu­tu­maan eri­lai­sil­le peli­pai­koil­le, mut­ta sel­vin­neet täs­tä hyvin. Koko­nai­suu­te­na syk­sy on men­nyt ylä­kant­tiin nuo­rel­la jouk­ku­eel­la, Vähä sum­maa syyskautta.

Hei­ton B‑, A- ja Nais­ten 2‑sarjajoukkueiden kap­tee­ni Tiia Tapio on monien mui­den HaHe­lais­ten tavoin ura­koi­nut menes­tyk­sek­kääs­ti koko syksyn.

– B‑tytöissä on pääs­ty pelaa­maan koko syk­sy täy­del­lä kokoon­pa­nol­la, mikä on näky­nyt­kin erin­omai­se­na menes­tyk­se­nä. A:ssa ja Nais­ten sar­jas­sa on ollut har­mil­li­sia louk­kaan­tu­mi­sia, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti niis­sä­kin kevät­kau­del­le saam­me lisää pelaa­jia mukaan, niin pelie­si­tyk­set vie­lä para­ne­vat, Tiia kertoo.

Huo­non­tu­nees­ta koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen len­to­pal­lo­liit­to on päät­tä­nyt, että nuor­ten pele­jä ei pela­ta nyt jou­lu­kuus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti Hei­ton­kin tytöt pää­se­vät jat­ka­maan hie­nos­ti tähän saak­ka suju­nut­ta len­to­pal­lo­kaut­taan sit­ten tammikuussa.