Hei­ton A‑tytöt pää­si­vät otta­maan mit­taa kovis­ta poh­joi­sen joukkueista

A-tyttöjen huippuseura WoVo-Rovaniemen torjunta oli liian pitävä HaHellekin lauantain turnauksessa. Kuva: Jenni Heinonen

HaHen A‑tyttöjen len­to­pal­lo­kausi alkoi lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la pela­tul­la poh­joi­sen alu­een tasonmittausturnauksella. 

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä vas­taan aset­tui Oulun Kis­ko. Kis­kon koke­nees­sa A‑tyttöjoukkueessa pelaa useam­pia­kin ykkös­sar­ja­pe­laa­jia, joi­ta vas­taan HaHen nuo­ret tytöt tais­te­li­vat ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Tap­pio kui­ten­kin HaHel­le erä­nu­me­roin 18–25 ja 20–25.

Toi­nen peli pelat­tiin poh­joi­sen val­ta­seu­ra Rova­nie­men WoVoa vas­taan, jon­ka kokoon­pa­nos­sa oli myös lii­ga­pe­laa­jia­kin. Peli sel­vin nume­roin WoVol­le 11–25 ja 14–25 ja samal­la HaHen tytöt näki­vät mikä on taso aivan A‑tyttöjen Suo­men huipulla. 

Tur­nauk­sen vii­mei­ses­sä pelis­sä Kem­pe­leen Len­to­pal­loa vas­taan näkyi puo­les­taan sel­keä tasoe­ro HaHen hyväk­si ja voit­to tuli­kin lei­ki­ten pis­tein 25–6 ja 25–13. HaHen A‑tytöt sai­vat näin siis voi­tok­kaan pää­tök­sen kova­ta­soi­seen avausturnaukseen.

– Nuo­rel­la jouk­ku­eel­la pys­tyt­tiin anta­maan vas­tus­ta jo sar­jas­sa koke­neem­mil­le jouk­kueil­le. Kehi­tet­tä­vää meil­lä on vas­taa­no­tos­sa sil­loin kun vas­tas­sa on kovaa syöt­tä­vä jouk­kue. Pitää saa­da tark­kuut­ta nos­toi­hin, jot­ta pääs­tään myös hyök­kää­mään tar­peek­si laa­duk­kaas­ti, sum­maa val­men­ta­ja Juha Vähä.

- Tytöt sopeu­tui­vat hyvin muu­ta­mis­ta sai­ras­pois­sao­lois­ta joh­tu­nei­siin muut­tu­nei­siin peli­paik­koi­hin, joten koko­nai­suu­te­na tytöil­tä hyvä pelie­si­tys ja täs­tä läh­de­tään paran­ta­maan askel ker­ral­laan, Vähä jatkaa. 

Tur­nauk­sen posi­tii­vi­sin yllät­tä­jä HaHes­ta oli var­si­nai­ses­ti vas­ta nuo­rem­paa b‑ikää ole­va Miia Yli­ko­jo­la, joka paik­ka­si hie­nos­ti sai­ras­tu­nei­ta pelaa­jia. Miia pela­si hänel­le vie­raal­la peli­pai­kal­la yleis­pe­laa­ja­na ja teki hyvän mää­rän pis­tei­tä­kin (14). Par­haim­man pis­te­mää­rän HaHes­ta kerä­si­vät Tiia Tapio (17) ja Mil­la Mak­ko­nen (16).

A‑tyttöjen seu­raa­va tur­naus pela­taan 7.11. jäl­leen Hau­ki­pu­taal­la. Vas­taan saa­daan Keri­mäen Len­to­pal­lo sekä kak­si kovaa jouk­kuet­ta Nur­mon Jymystä.

Min­na Jaukkuri