Hau­Pan nai­sil­le pis­te Nurmijärveltä

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat kau­den vii­mei­seen vie­ras­pe­liin Nur­mi­jär­vel­le NJS:n vie­raak­si lau­an­tai­na 25.9. Vaik­ka Hau­Pal­le ei otte­lus­sa ollut­kaan panos­ta, se ei vai­kut­ta­nut jouk­ku­een pelaa­mi­seen. NJS sai vas­taan­sa perik­si anta­mat­to­man ja tais­te­lu­tah­toi­sen jouk­ku­een. Tiuk­ka tais­te­lu päät­tyi lopul­ta maa­lit­to­maan tasapeliin. 

Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la NJS hal­lit­si peliä pal­lol­li­ses­ti, mut­ta Hau­Pa pys­tyi sil­ti toteut­ta­maan omaa peli­suun­ni­tel­maan­sa hyväl­lä puo­lus­tus­pe­laa­mi­sel­la, jon­ka ansios­ta koti­jouk­kue ei saa­nut mon­taa vaa­ral­lis­ta maa­lin­te­ko­paik­kaa. Hau­Pa pys­tyi myös raken­ta­maan muu­ta­mia poten­ti­aa­li­sia maa­lin­te­ko­paik­ko­ja, mut­ta hyvis­tä pai­kois­ta huo­li­mat­ta vii­meis­te­ly jäi uupu­maan. Pai­ne vie­ras­jouk­ku­een pää­dys­sä kas­voi puo­lia­jan lopus­sa, mut­ta jouk­kue pys­tyi pelaa­maan fik­sus­ti ja kuri­na­lai­ses­ti jak­son lop­puun saakka.

Toi­seen jak­soon jouk­kue läh­ti voi­ton­tah­toi­sel­la asen­teel­la. Pelin alku jat­kui ensim­mäi­sen jak­son tavoin eikä kum­pi­kaan jouk­kue saa­nut vaa­ral­li­sia paik­ko­ja toi­sen puo­lia­jan ede­tes­sä. Noin 70. minuu­tin koh­dal­la NJS alkoi saa­maan lisää pai­net­ta Hau­Pan maa­lil­le. Hau­Pan par­haim­mat pai­kat syn­tyi­vät eri­kois­ti­lan­teis­ta ja myös NJS sai kul­ma­pot­kuis­ta vaa­ral­li­sim­mat hyökkäystilanteet.

Hau­Pan puo­lus­tus kui­ten­kin pela­si tilan­teet hyvin. Lai­ta­pak­ki Assi Lies­ka pelas­ti var­man maa­lin pus­ke­mal­la pal­lon maa­li­vii­val­ta kul­ma­ti­lan­tees­sa. Pelin vii­me minuu­teil­la Hau­Pa­vah­ti Sai­ja Suni kiih­tyi hie­man ja näyt­ti kaa­pin pai­kan NJS hyök­kää­jäl­le, jon­ka seu­rauk­se­na molem­mat sai­vat varoi­tuk­sen. Lopul­ta Nur­mi­jär­vel­tä pääs­tiin mat­kaa­maan kotia koh­ti yksi pis­te takataskussa.

Kata­rii­na Kui­va­mä­ki kom­men­toi peliä:

– Jouk­kue tais­te­li kovas­ti ja pys­tyi toteut­ta­maan sovit­tu­ja asioi­ta ken­täl­lä. Olen ylpeä jouk­ku­ees­ta ja täl­lä het­kel­lä yksi­kin pis­te tun­tuu erit­täin hyvältä.

Hau­Pal­ta otte­lun par­haak­si pelaa­jak­si pal­kit­tiin var­man pelin maa­lil­la pelan­nut Sai­ja Suni. Hau­Pan kausi hui­pen­tuu ensi lau­an­tai­na 2.10. kel­lo 13:00 Län­si­tuu­les­sa vii­mei­ses­sä otte­lus­sa, kun vas­taan aset­tuu Ilves Tampereelta. 

Sai­ja Suni ja Assi Lieska