Hau­pan nai­sil­le pis­te maa­lit­to­mas­ta tasapelistä

Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la pelat­tu otte­lu Hau­pan ja Pal­lo-Iiro­jen välil­lä päät­tyi tasa­pe­liin 0–0. Otte­lun molem­pien osa­puo­lien puo­lus­tus- ja maa­li­vah­ti­pe­li toi­mi­vat hyvin, jon­ka vuok­si kum­pi­kaan jouk­kue ei pääs­syt maa­leil­la juh­li­maan. Vaik­ka Hau­ki­pu­taa­lai­sil­la oli sau­mat otte­lus­sa myös voit­toon, niin tasa­pe­li ei ollut huo­no tulos, kun vas­tas­sa oli nykyi­sin sar­jan nel­jän­te­nä ole­va joukkue. 

Otte­lun ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la näh­tiin usei­ta kul­ma­pot­ku­ja ja vapaa­pot­ku­ja, mut­ta vaa­ral­li­sia maa­lin­te­ko­paik­ko­ja ei kum­mal­la­kaan jouk­ku­eel­la ollut. Rau­ma­lai­set pyr­ki­vät pää­asias­sa mur­ta­maan koti­jouk­ku­een puo­lus­tus­lin­jan pit­kil­lä syö­töil­lä, jot­ka usein jäi­vät mat­kan var­rel­le. Myös Hau­pa­lais­ten mur­ta­vis­ta syö­töis­tä puut­tui tar­vit­ta­va tarkkuus.

Otte­lun toi­nen puo­liai­ka läh­ti koti­jouk­ku­eel­ta ensim­mäis­tä puo­liai­kaa parem­min liik­keel­le, kun 46. peli­mi­nuu­til­la Emi­lia Oksa­nen lau­koi upean kau­ko­lau­kauk­sen. Tilan­tees­ta pidem­män kor­ren kui­ten­kin vei Pal­lo-Iiro­jen maa­li­vah­ti Kii­ra Kai­vo­la, joka tor­jui tilan­teen kulmapotkuksi. 

Noin kym­me­nen minuut­tia edel­li­sen hyvän maa­lin­te­ko yri­tyk­sen jäl­keen Hau­pan Jes­sica Kar­ja­lai­nen lait­toi lois­ta­van syö­tön Kata­rii­na Kui­va­mäel­le, joka pää­si lau­ko­maan vaa­ral­li­sen lau­kauk­sen, mut­ta jäl­leen ker­ran rau­ma­lai­set pelas­ti maa­li­vah­ti Kai­vo­la. Koti­jouk­kue oli toi­sel­la puo­lia­jal­la jopa hiu­kan nis­kan­pääl­lä, kun­nes ikä­vä louk­kaan­tu­mi­nen sekoit­ti hau­ki­pu­taa­lais­ten pelin otte­lun vii­mei­sien peli­mi­nuut­tien ajaksi. 

Otte­lun lopus­sa ei kun­nol­li­sia maa­lin­te­ko­paik­ko­ja näh­ty, joten otte­lu vihel­let­tiin pää­tök­seen 0–0 lukemissa. 

Otte­lun par­hai­na pelaa­ji­na pal­kit­tiin vie­ras­jouk­ku­eel­ta Kii­ra Kai­vo­la ja koti­jouk­ku­een top­pa­ri­na pelan­nut Emi­lia Oksa­nen. Vaik­ka Oksa­nen on täl­lä kau­del­la useam­min näh­ty kes­ki­ken­täl­lä, niin nuo­ri pelaa­ja esit­ti puo­lus­tuk­ses­sa vah­vo­ja ja itse­var­mo­ja otteita. 

Nais­ten jouk­kue pää­see seu­raa­van ker­ran tosi­toi­miin jo 25.8. kes­ki­viik­ko­na, kun vas­taan aset­tuu pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja ONS Castre­nin teko­nur­mel­la 18.30.

Ron­ja Nieminen