Hau­ki­pu­taan Hei­ton juh­lauin­neis­sa kisa­ra­jat paukkuivat

Haukiputaan Heiton juhlauinteja varten seura teetti omat juhlamitalit.Haukiputaan Heiton juhlauinteja varten seura teetti omat juhlamitalit.

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan Hei­ton jär­jes­tä­mät juh­lauin­nit kerä­si mel­kein 300 uima­ria yhteen yhdes­tä­tois­ta eri seu­ras­ta. Kisat meni­vät seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Han­nu Sai­kan­mäen mukaan todel­la hyvin ja moni seu­ran uima­ri alit­ti aika­ra­jo­ja ja ui omia ennätyksiä.

– Kak­si SM-rajaa meni rik­ki, kuten myös muu­ta­ma ikä­kausi­mes­ta­ruus­ra­ja ja Rol­lo-uin­tien raja. Nuo­ret uivat hie­nos­ti ja paran­si­vat omia ennä­tyk­si­ään, mikä tie­ten­kin moti­voi hei­tä lisää, Sai­kan­mä­ki sanoi.

Palau­tet­ta seu­ra sai eten­kin onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä ja aika­tau­lus­sa pysy­mi­ses­tä. Sai­kan­mä­ki koros­taa­kin suju­vaa yhteis­työ­tä seu­ro­jen välil­lä sekä oman seu­ran toi­mit­si­joi­den ahke­ruut­ta. Seu­ra tekee yhteis­työ­tä eten­kin Kem­pe­leen Pyrin­nön, Oulun Lohien ja Kemin Uima­seu­ran kanssa.

– Kisois­sa täy­tyy olla pal­jon ammat­tio­saa­mis­ta ja hyö­dyn­näm­me tai­to­ja yli seu­ra­ra­jo­jen. Ja eri­tyi­sen ison kii­tok­sen ansait­se­vat seu­ran tal­koo­lai­set, joi­ta ilman tapah­tu­ma ei oli­si onnistunut.

Tämän vuo­den kisoi­hin lisät­tiin usei­ta uusia sar­jo­ja, jot­ta myös nuo­rem­mat pää­si­vät osal­lis­tu­maan mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kisoi­hin. Kiso­ja var­ten seu­ra teet­ti oman juh­la­mi­ta­lin, joka oli­kin uima­reil­le eri­tyi­sen mie­lui­nen ja moti­voi jat­ka­maan harjoittelua.

– Moni nuo­ri kysyi heti, että mil­loin pääs­tään seu­raa­viin kisoi­hin ja uskon, että ensi syk­sy­nä meil­lä on aina­kin kym­men­kun­ta uut­ta lisens­siui­ma­ria. Kiso­jen jär­jes­tä­mi­nen on työ­läs­tä, mut­ta kyl­lä se pal­kit­see, kun näkee nuor­ten onnistuvan.

Menes­tys­tä seu­ral­le tuli useam­mas­sa lajis­sa ja eri­tyi­ses­ti nais­ten 50 met­rin vapaa­uin­nis­sa seu­ran uima­rit lois­ti­vat. Voit­toon uivat 10 vuo­tiai­den ja nuo­rem­pien sar­jas­sa Anna Rau­tio, 11–12 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa Hil­ma Tiri, 13–15 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa Sara Lauk­ka­nen ja yli 25-vuo­tiai­den sar­jas­sa Lee­na Rah­ko. Auroo­ra Kurt­ti­la sine­töi sar­jan menes­tyk­sen ole­mal­la omas­sa 15–16 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa toi­nen. Lauk­ka­nen nap­pa­si voi­tot myös 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa ja 200 met­rin sekauinnissa.