Hau­ki­pu­taan han­ke antaa suun­taa koko Oulun kui­tu­ver­kon toteut­ta­mi­sel­le

Oulun kaupunki on päättänyt antaa rahallista tukea laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Se pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että laajakaistayhteyksiä edistetään lainsäädännöllä ja valtion rahoituksella. (Kuva: HSO)Oulun kaupunki on päättänyt antaa rahallista tukea laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Se pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että laajakaistayhteyksiä edistetään lainsäädännöllä ja valtion rahoituksella. (Kuva: HSO)

Nopei­den tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kehit­tä­mi­nen Oulun haja-asu­tusa­lueil­la on ongel­mal­lis­ta, tode­taan Sitowi­sen kau­pun­gil­le teke­mäs­sä sel­vi­tyk­ses­sä. Taa­ja­ma-alu­eel­la­kin on vie­lä joi­tain aluei­ta, joi­hin ei saa­da nope­aa kiin­te­ää laa­ja­kais­taa, eikä mobii­li­kais­tan kapa­si­teet­ti­kään ole kaik­kiin tar­pei­siin riit­tä­vä. Oulun kau­pun­ki on jo jon­kin aikaa etsi­nyt tapaa, jol­la se voi­si kan­taa kor­ten­sa kekoon tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien paran­ta­mi­ses­sa. Kes­kus­te­lus­sa oli esil­lä vah­vas­ti myös se vaih­toeh­to, että kau­pun­ki…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus