Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alueelle

Martinniemen saha käynnistyi vuonna 1905. Repolan saha lopetti toimintansa 1998. Itse saharakennus on vielä pystyssä. Sahan piippu on ollut aikoinaan korkeampi. Taustalla näkyvä puuhiomon piippu purettiin marraskuun lopulla 2017.

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se mui­den­kin alu­eem­me mer­kit­tä­vim­pien saho­jen his­to­riik­kia. Iin ja Hau­ki­pu­taan pitä­jis­sä­hän oli kuu­den sahan kes­kit­ty­mä, jon­ka sano­taan olleen lajis­saan Euroo­pan suu­rin. Oma­koh­tais­ta koke­mus­ta olen saa­nut olles­sa­ni kesä­töis­sä Mar­tin­nie­men sahal­la aluk­si kou­lui­käi­se­nä taaplaa­mas­sa ja las­taa­mas­sa ja van­hem­pa­na jo sahan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus