Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alu­eel­le

Martinniemen saha käynnistyi vuonna 1905. Repolan saha lopetti toimintansa 1998. Itse saharakennus on vielä pystyssä. Sahan piippu on ollut aikoinaan korkeampi. Taustalla näkyvä puuhiomon piippu purettiin marraskuun lopulla 2017.

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se mui­den­kin alu­eem­me mer­kit­tä­vim­pien saho­jen his­to­riik­kia. Iin ja Hau­ki­pu­taan pitä­jis­sä­hän oli kuu­den sahan kes­kit­ty­mä, jon­ka sano­taan olleen lajis­saan Euroo­pan suu­rin. Oma­koh­tais­ta koke­mus­ta olen saa­nut olles­sa­ni kesä­töis­sä Mar­tin­nie­men sahal­la aluk­si kou­lui­käi­se­nä taaplaa­mas­sa ja las­taa­mas­sa ja van­hem­pa­na jo sahan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus