Ase­ma­ky­län laa­vun raken­nus­työt aloitettu

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen laa­vu­han­ke on hyväs­sä vauh­dis­sa. Laa­vu­puut on kaa­det­tu, par­kat­tu ja run­gon sal­vaus­työ on käyn­nis­sä. – Tal­koi­siin on osal­lis­tu­nut usei­ta kylä­läi­siä ja jopa naa­pu­ri­ky­län asuk­kail­ta on saa­tu tal­kooa­pua, kii­tos heil­le kai­kil­le. Eri­tyi­nen kii­tos jo täs­sä vai­hees­sa kuu­luu Veik­ko ja Tel­ler­vo Jär­ve­läl­le, joi­den osaa­vis­sa käsis­sä ovat olleet laa­vun kaik­ki työ­vai­heet, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas.Oulun kau­pun­ki on hyväk­sy­nyt kyläyh­dis­tyk­sen hake­muk­sen vuo­kra­ta osa Myl­ly­saar­ta, jon­ne laa­vu sijoit­tuu. Kyläyh­dis­tys on hake­nut Oulun Seu­dun Lea­derl­ta han­ke­ra­hoi­tus­ta Myl­ly­saa­ri­hank­keel­le. Pää­tös­tä odo­te­taan jo täl­lä vii­kol­la. Myl­ly­saa­ri­hank­kees­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Ase­man kou­lul­la  Avoi­met Kylät- tapah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 9.6.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus