Ääni­maa­il­man har­mo­ni­nen ja ren­tout­ta­va voi­ma kehol­le ja mielelle

Paula Harju asettaa äänimaljan Jaana Lamminpartaan kämmenelle ja kumauttaa sitä. Vierellä Susanna Honkala, jolle äänimalja antoi erilaiset soinnut.Paula Harju asettaa äänimaljan Jaana Lamminpartaan kämmenelle ja kumauttaa sitä. Vierellä Susanna Honkala, jolle äänimalja antoi erilaiset soinnut.

Tun­nel­ma on jän­nit­tä­vän odot­ta­va Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa. Alka­mas­sa on syk­syn kol­mas tari­nail­ta, jon­ka aihee­na on kieh­to­va ja vähän mys­ti­sel­tä­kin kuu­los­ta­va ääni­mal­ja­hoi­to. Vie­raa­na on hau­ki­pu­taa­lai­nen kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, joo­gaoh­jaa­ja ja ääni­mal­ja­hoi­ta­ja Pau­la Har­ju. Hän on opis­kel­lut luon­tais- ja vaih­toeh­to­hoi­to­ja laa­jem­min­kin ja toi­mii yrit­tä­jä­nä alalla.

– Olen huo­man­nut, että ääni­mal­ja­hoi­to kiin­nos­taa kovas­ti ja sii­tä halu­taan tie­tää. Minua­kin vähän aina jän­nit­tää kuul­la, miten aihe ote­taan vas­taan ja koetaan.

Mar­tin­nie­men kir­jas­ton tari­nail­las­sa Pau­la Har­ju ker­toi kieh­to­vas­ta ääni­maa­il­mas­ta ja ääni­mal­ja­hoi­dos­ta rentoutumismenetelmänä.

Ääni­mal­ja­hoi­dos­sa kysees­sä on iki­van­ha itä­mai­nen hoi­to­muo­to, jon­ka juu­ret ulot­tu­vat Tii­be­tiin. Ääni­mal­jo­jen ja mui­den instru­ment­tien soin­tu­jen usko­taan ren­tout­ta­van kehoa ja rau­hoit­ta­van miel­tä. Hoi­toa käy­te­tään kehon ja mie­len eheyt­tä­vä­nä tuke­na. Ääni­mal­ja­hoi­to on ääni­aal­toi­hin perus­tu­va lem­peä rentoutusmuoto.

– Kehol­la ja mie­lel­lä on tär­keä yhteys. Ääni­vä­räh­te­lyt voi tun­tea ja ais­tia koko kehos­sa, sil­lä kehos­sam­me pal­jon vet­tä ja väräh­te­lyt kul­ke­vat vet­tä pit­kin kehon läpi pääs­tä var­pai­siin. Äänet voi­vat ava­ta kehon luk­ko­ja ja nos­taa mie­leen myös eri­lai­sia aja­tuk­sia ja tunteita.

– Äänil­lä on mah­ta­va voi­ma, jos voi ja halu­aa ottaa ne vastaan.

Ääni­mal­ja­hoi­dos­sa kupe­ran­muo­toi­sia ääni­mal­jo­ja soi­te­taan kopaut­ta­mal­la mal­jaa iski­mel­lä tai hie­ro­mal­la mal­jaa kapu­lal­la reu­no­ja pit­kin. Jokai­nen metal­li­nen käsin­taot­tu mal­ja on eri­lai­nen ja nii­tä on eri kokoi­sia. Ääni­mal­ja­hoi­dos­sa soi­te­taan joko kehon vie­res­sä tai lait­ta­mal­la mal­ja kehon pääl­le eri kohtiin.

Pau­la Har­jul­la on käy­tös­sään myös mui­ta instru­ment­te­ja kuten tuu­li­kel­loa muis­tut­ta­va kos­hi, pit­kän­omai­nen heli­se­vä sade­tik­ku ja laa­kea isoh­ko rum­pu, jon­ka hän on itse teh­nyt ja pääl­lys­tä­nyt vär­jää­mäl­lään poron­na­hal­la. Rum­pu on hänel­le rak­kain soitin.

Ääni­mal­ja­hoi­to­jen ja ääni­soin­tu­mat­ko­jen avul­la on mah­dol­lis­ta pääs­tä syvään ren­tou­den tilaan. Tavoit­tee­na on myös vah­vis­taa yhteyt­tä omaan kehoon, ikään­kuin piir­tää omat ääri­vii­vat. Yhteys omaan itseen vah­vis­tuu kehon ja mie­len ren­tou­tues­sa. Ääni­vä­räh­te­lyt voi­vat akti­voi­da her­mos­ton osaa, jot­ka rau­hoit­ta­vat, tuo­vat tur­van tun­teen ja lau­kai­se­vat stressiä.

Jot­kut soin­nut voi­vat kuu­los­taa miel­lyt­tä­vil­tä kun taas jot­kut äänet voi­vat tuo­da mie­leen epä­mie­lui­sia­kin muis­to­ja. Kaik­ki tun­teet ovat sal­lit­tu­ja. Ään­ten ohel­la tuok­sut ovat ais­ti­muk­sia, jot­ka tuot­ta­vat vah­vim­mat muistijäljet.

Pau­la Har­ju ker­toi, että hänel­lä ei ole mitään tiet­tyä kaa­vaa tai nuot­te­ja sii­hen, min­kä mukaan hän ryh­tyy soit­ta­maan ääni­mal­jo­ja ja mui­ta soit­ti­mia, vaan kaik­ki tapah­tuu oman intui­tion ja tilan­teen mukaan. Hoi­toon yhdis­te­tään usein myös lau­lu, myös Pau­la lau­laa usein, ja sekin tapah­tuu spontaanisti.

– Olen lau­la­nut koko ikä­ni ja tie­dän äänen väräh­te­lyn ja lau­la­mi­sen ren­tout­ta­van vai­ku­tuk­sen tätä­kin kaut­ta. Kaik­ki me osaam­me tuot­taa ään­tä ja siten myös lau­laa. Tie­de­tään myös, että lau­la­mi­nen ja mie­lui­san musii­kin kuun­te­lu ren­tout­taa kehoa, tuot­taa mie­li­hy­vää ja vähen­tää stres­siä. Vas­taa­vas­ti epä­miel­lyt­tä­vä ääni­maa­il­ma aiheut­taa rauhattomuutta.

Har­ju yhdis­tää ääni­mal­ja­hoi­don tai ääni­soin­tu­mat­kan usein joo­gan tai hie­ron­nan päät­teek­si, jol­loin pääs­tään koko­nais­val­tai­sen ren­tou­tu­mi­sen tilaan.

Vaik­ka kysees­sä on lem­peä hoi­to­muo­to, on tilan­tei­ta, jol­loin kehol­lis­ta ääni­mal­ja­hoi­toa ei suo­si­tel­la. Nii­tä ovat esi­mer­kik­si akuut­ti sydän- tai tuleh­dus­sai­raus, tah­dis­tin tai teko­ni­vel kehos­sa sekä syö­pä. Kehon ulko­puo­lel­la teh­tä­vään ääni­ren­tou­tuk­seen sen sijaan voi osallistua.

Eri­lai­sia koke­muk­sia äänimatkalta

Tari­nail­lan kuu­li­jat osal­lis­tui­vat illan päät­teek­si puo­len tun­nin ääni­mat­kal­le. Lopuk­si puret­tiin tun­te­muk­sia niin innok­kaas­ti, ettei oli­si mal­tet­tu läh­teä pois. Osal­lis­tu­jat oli­vat kaik­ki nai­sia. Pau­la Har­ju ker­toi, että nai­set ovat hänen asiak­kais­taan enem­mis­tö­nä, mut­ta paris­kun­tia­kin käy reun­tou­tu­mas­sa yhdes­sä ääni­mal­ja­hoi­dois­sa. Ylei­ses­ti nai­set ovat innok­kaam­pia osal­lis­tu­maan tämän­kal­tai­siin hoi­to­muo­toi­hin ja her­kem­piä ais­ti­maan asioita.

Tari­nail­lan osa­not­ta­jat koki­vat ääni­kyl­vyn hyvin eri taval­la, mikä häm­mäs­tyt­ti. Jot­kut soin­nut kuu­los­ti­vat yhden kor­vaan mie­lui­sal­ta ja vie­rus­ka­ve­ris­ta epä­mu­ka­val­ta. Yksi ker­toi olleen­sa mie­li­ku­vis­saan Lapin mai­se­mis­sa ja toi­nen itäi­sil­lä mail­la, kun soit­ti­me­na oli rum­pu. Kun sade­ti­kun kir­kas heli­nä raas­toi joi­den­kin kor­via, toi­set sen kili­nä vei sade­met­sään, putouk­sen juu­rel­le tai meren ran­taan, mis­sä allot huuh­te­li­vat ran­ta­ki­vik­koa sateen ropis­tes­sa. Pai­kois­ta mie­leen nousi joil­la­kin koti ja lap­suu­den koululuokka.

Yksi osal­lis­tu­jis­ta ker­toi, että hie­noin­ta oli, kun saat­toi vain kuun­nel­la eri­lai­sia soin­tu­ja eikä tar­vin­nut vas­taa­not­taa mitään infor­maa­tio­ta ja miet­tiä, mitä se tar­koit­taa. Saat­toi vain olla omien aja­tus­ten kans­sa ja antaa nii­den lentää.

Kun puo­li tun­tia oli kulu­nut ja ses­sio oli päät­ty­nyt, kaik­ki ihmet­te­li­vät kuin­ka nopeas­ti aika oli kulunut.

Päät­teek­si jokai­nen sai vuo­ro­tel­len käm­me­nel­leen pie­neh­kön ääni­mal­jan. Vaik­ka kopau­tus oli kai­kil­le suu­rin piir­tein saman­lai­nen, mal­jas­ta läh­ti jokai­sen koh­dal­la eri­lai­sia ääniä. Yhdes­sä poh­dit­tiin, mitä eri­lai­set soin­nut voi­si­vat merkitä.

Pau­lan tari­na: Teen unelmaani

Pau­la Har­ju ker­too olleen­sa “aivan taval­li­nen nai­nen äitiys­lo­mal­la”, kun hän alkoi poh­tia, mitä elä­mäl­tään halu­aa ja teh­dä tule­vai­suu­des­sa työk­seen. Hän oli kou­lut­tau­tu­nut sosio­no­mik­si ja työs­ken­nel­lyt las­ten­suo­je­lus­sa ja nuor­ten paris­sa, min­kä koki tär­keäk­si työk­si, mut­ta jos­sain vai­hees­sa uuvuttavaksi.

Lap­sen päik­kä­rei­den aikaan hän miet­ti mitä voi­si teh­dä sil­lä aikaa, ja alkoi kokeil­la joo­gaa. Sii­hen hän hurah­ti täy­sin. Mie­li alkoi vetää kehol­li­sen, ihmi­sen koko­nais­val­tai­sen hoi­ta­mi­sen pariin, ja tuli idea hakea joo­gaoh­jaa­jan kou­lu­tuk­seen. Se oli rat­kai­se­va hetki.

– Tein roh­kean pää­tök­sen, vaik­ka pelot­ti, onko sii­nä mitään jär­keä ja voi­sin­ko ansai­ta eloan­toa uudes­sa amma­tis­sa. Kuun­te­lin kui­ten­kin vain sydän­tä­ni, eikä pää­tös­tä ole tar­vin­nut katua hetkeäkään!

Syn­tyi Pau­lan Joo­ga & Hyvin­voin­ti ‑yri­tys. Har­ju opis­ke­li myös hie­ro­jak­si, aku­pai­nan­taa, tur­ve­hoi­to­ja ja kii­na­lais­ta lää­ke­tie­det­tä, jon­ka oppe­ja hänel­lä on tar­koi­tus hyö­dyn­tää työs­sä tule­vai­suu­des­sa yhä enem­män. Vas­taan­ot­to on Iin Hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa, jon­ka yhtey­des­sä toi­mi­vas­sa Tafii:ssa hän ohjaa myös ryh­miä ja vetää joo­ga­ryh­mää Mar­tin­nie­men päi­vä­ko­din tilois­sa. Lisäk­si hän antaa ääni­mal­ja­hoi­to­ja yksi­löl­li­ses­ti, pareit­tain tai ryh­mil­le erik­seen sovi­tuis­sa paikoissa.

Ääni­maa­il­ma kieh­too Har­jua, sil­lä hän on lau­la­nut koko ikän­sä ja kuu­luu myös bän­diin. Työs­sään hän toteut­taa nyt unel­maan­sa ja aja­tus­ta: Tee sitä, mikä saa sydä­me­si laulamaan!

Syys­kau­den vii­mei­nen Mar­tin­nie­men kir­jas­ton tari­nail­ta on 12.12, jol­loin ker­to­ja­na on Pau­li Taka­lo aihee­naan tari­nat ja tapah­tu­mat Martinniemessä.