Tek­nii­kan kehi­tys teki mobii­lis­ta tur­val­li­sim­man tavan käyt­tää pank­ki­pal­ve­lui­ta

Miksi palaisin verkkopankkiin? Tämä kysymys voi tulla mieleen, kun mobiilipankkia on hetken käyttänyt.

Juu­ri kun pank­kien vii­mei­set­kin asiak­kaat alkoi­vat oppia hoi­ta­maan pank­ki­asioi­taan ver­kos­sa, alkoi mobii­li­pank­kien esiin­mars­si. Kän­ny­käl­lä tai muul­la äly­lait­teel­la hal­lit­ta­va mobii­li­pank­ki on sovel­lus, jol­la onnis­tuu samo­jen asioi­den hoi­ta­mi­nen kuin verk­ko­pan­kis­sa­kin. Lisäk­si mobii­li­pank­ki mah­dol­lis­taa mon­ta muu­ta­kin asi­aa ja pitää sisäl­lään yhden käte­vän omi­nai­suu­den, joka voi teh­dä sii­tä var­sin­kin vart­tu­neen väen suo­si­kin. – Mobii­li­pank­kia käy­tet­täes­sä näky­mä on hyvin sel­keä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus