Yli­kii­min­gin 4H-nuo­ret istut­ta­vat tai­mia Vainiosuolla

Istutustyöt tehdään yöaikaan kesäauringon laskiessa. Kuva: Erik KaskiIstutustyöt tehdään yöaikaan kesäauringon laskiessa. Kuva: Erik Kaski

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys istut­taa yhteis­työs­sä 4H:n kans­sa 45 000 tai­mea Vai­nio­suol­la. Yhteis­työ on pyö­ri­nyt jo useam­man vuo­den. Teki­jöis­tä ei ole pulaa, sil­lä innok­kaim­mat kyse­le­vät istu­tus­töis­tä keväällä.

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Jou­ni Park­ki­nen ker­too ymmär­tä­neen­sä teki­jöi­tä ole­van jopa ruuh­kak­si asti. Kai­kil­le ei voi kui­ten­kaan töi­tä tarjota.

– Työ­mai­ta ei ole niin pal­jon, että kaik­ki haluk­kaat voi­tai­siin ottaa mukaan. Isom­paa ryh­mää on myös han­ka­lam­pi hal­li­ta. Kuu­den hen­gen ryh­mä on aika lail­la mak­si­mi­mää­rä, Park­ki­nen toteaa.

Täl­lä het­kel­lä Vai­nio­suon van­hal­la tur­ve­suol­la tai­mia istut­taa kuu­den nuo­ren jouk­ko. Nuo­ret teke­vät työn­sä yöai­kaan, kos­ka sil­loin ei ole niin kuu­ma. Ensim­mäis­tä ker­taa tai­mia istut­ta­mas­sa ole­va Erik Kas­ki ker­too saa­neen­sa idean tul­la istu­tus­töi­hin iso­vel­jel­tään ja kavereiltaan.

– Pari kave­ria ja iso­ve­li on ollut aiem­pi­na vuo­si­na näis­sä hom­mis­sa. Kuu­lin heil­tä, että täl­lä pys­tyi­si tie­naa­maan hyvin rahaa, Kas­ki sanoo.

Hänen mukaan­sa työ­tä on pal­jon, mut­ta raha moti­voi pai­na­maan hom­mia ahkerasti.

Istu­tus­työt on tar­koi­tus saa­da pää­tök­seen kesä­kuun aikana.

Istu­tusa­lu­eet pää­te­tään asiak­kai­den tilaus­ten mukaan. Asiak­kaat tilaa­vat met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­tä met­sän uudis­ta­mi­sen koko­nais­pal­ve­lun, johon lukeu­tuu tai­mien istu­tus. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys sit­ten ostaa istu­tus­pal­ve­lun 4H:lta.

– Me met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­tä koor­di­noi­daan ja val­vo­taan sitä nuor­ten teke­mää istu­tus­työ­tä, Park­ki­nen sanoo.

Istu­tet­ta­vat tai­met ovat Park­ki­sen mukaan suu­rin piir­tein puo­let kuusia ja puo­let mäntyjä.

– Ehkä ennem­min nyky­päi­vä­nä istu­tet­tai­siin kuus­ta, mut­ta ala­vam­mil­le pai­koil­le jou­du­taan myös istut­ta­maan män­tyä, Park­ki­nen kertoo.

Park­ki­nen kehuu yhteis­työ­tä 4H:n kans­sa suju­va­na ja help­po­na. Hän myös lisää, että teke­mi­ses­tä jää hyvä mie­li itsel­le muu­ten­kin, kun ottaa huo­mioon nuo­ri­son työllistymisen.

– Pää­se­vät nuo­ret tämän kaut­ta myös työn­syr­jään kiin­ni, Park­ki­nen toteaa.