Valo­kui­tu raken­tuu Ylikiiminkiin

Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen ete­nee edel­leen. Kone­ryh­mät ovat töis­sä Nie­mi­ky­läs­sä, Puo­lan­gan­tien var­res­sa ja Yli­vuo­tol­la. Toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki alu­eet saa­daan kaa­pe­loi­tua jo nyt syys­kuun aika­na, ker­too Kai­ran Kui­tu Oy tie­dot­tees­saan. Liit­ty­miä asen­ne­taan par­hail­laan käyt­töön. Tämän jäl­keen kui­tu­hit­saa­jat teke­vät taas välis­sä maan­va­rai­sia jat­kok­sia ja kaappeja.

Kai­ran Kui­tu suun­nit­te­lee Yli­kii­min­kiin myös II-alu­een raken­ta­mis­ta, mut­ta Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ei ole vie­lä tie­dot­ta­nut jo alka­neen ohjel­ma­kau­den osal­ta, mil­lai­sil­la ehdoil­la valo­kui­tu­verk­ko­jen raken­ta­mis­ta tue­taan, eikö raken­ta­mis­pää­tös­tä näin ollen ole voi­tu tehdä.