Kirk­ko­kuo­ro juh­li musii­kin mer­keis­sä

Juhlivan kirkkokuoron lisäksi säveljuhlassa esiintyivät miesten lauluryhmä ja lapsikuoro, joita kaikkia kanttori Anja Hyyryläinen johtaa. Lisäksi hän vetää myös Laulutrio Maariet -nimistä kolmikkoa, joka ei esiintymään päässyt yhden jäsenensä estymisen takia. Kaikkiaan kirkkokuorossa on laulajia viisitoista ja miesten lauluryhmässä kymmenen  sekä lapsikuorossa 12 - 18. Erilaiset yhteensattumat nipistivät juhlaan osallistuneiden lapsikuorolaisten määrän kuuteen.

Yli-Iin kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti viral­li­sen ole­mas­sao­lon­sa 50-vuo­tis­ta tai­val­ta lau­lun ja musii­kin paris­sa pal­musun­nun­tai­na pide­tys­sä sävel­juh­las­sa, joka aurin­koi­ses­ta ulkoi­lusääs­tä huo­li­mat­ta veti Yli-Iin valoi­saan kirk­koon run­saan ja kiin­nos­tu­neen ylei­sön.

Kuo­ron toi­min­ta on todel­li­suu­des­sa alka­nut jo 1920-luvul­la ennen kuin Yli-Ii on saa­nut omaa kirk­koa­kaan, mut­ta kuo­ron var­si­nai­se­na syn­ty­mä­päi­vä­nä pide­tään hel­mi­kuun seit­se­mät­tä vuon­na 1968, jol­loin kuo­ro rekis­te­röi­tiin viral­li­ses­ti.

Kuo­ron toi­min­nan alkuai­koi­na sen joh­dos­sa oli usein opet­ta­jia. Kak­si pap­pia ja yksi kun­nan­sih­tee­ri­kin on joh­ta­jan teh­tä­vää hoi­ta­nut, mut­ta kun Yli-Iin seu­ra­kun­taan perus­tet­tiin kant­to­rin vir­ka vuon­na -71, siir­tyi kuo­ron joh­ta­mi­nen tämän teh­tä­väk­si.

Kuo­ron nykyi­nen vetä­jä, kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen, on kuo­ron joh­ta­mi­ses­ta ehti­nyt vas­ta­ta vuo­des­ta 1981, joten hänel­le yhteis­tä tai­val­ta kuo­ron kans­sa on ehti­nyt kart­tua jo 37 vuot­ta, mikä pitää sisäl­lään luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia esiin­ty­mi­siä ja esiin­ty­mis­mat­ko­ja sekä -paik­ko­ja. Vii­den vuo­den välein jär­jes­tet­tä­vil­le Val­ta­kun­nal­li­sil­le kirk­ko­musiik­ki­päi­vil­le kuo­ro on osal­lis­tu­nut jo vuo­des­ta -71, ja muun muas­sa Ruot­siin Säva­riin sekä Vie­nan Kar­ja­laan on esiin­ty­mis- ja tutus­tu­mis­mat­ka suo­ri­tet­tu.

Kuo­ron viral­lis­ta his­to­riik­kia ei sävel­juh­las­sa kuul­tu, sil­lä sen Anja Hyy­ry­läi­nen aikoo laa­tia kai­kes­sa rau­has­sa ja ajan kans­sa eläk­keel­le jää­mi­sen­sä jäl­keen.

– Samal­la saan käsi­tel­lä ja läpi­käy­dä tuon suu­ren elä­män­muu­tok­sen yhtey­des­sä omaa­kin uraa­ni ja aikaa­ni Yli-Iis­sä, hän havain­noi.

Vie­rai­li­joi­ta ja ter­veh­dyk­siä

Kirk­ko­kuo­ron ohel­la sävel­juh­las­sa kuul­tiin mies­ten lau­lu­ryh­män ja lap­si­kuo­ron esi­tyk­siä. Vie­rai­li­joi­na juh­las­sa esiin­tyi­vät kant­to­rit Eero Mik­ko­nen Ris­ti­jär­vel­tä ja Kei­jo Pii­rai­nen Pudas­jär­vel­tä. Pii­rai­nen toi juh­laan myös ter­veh­dyk­sen Suo­men Kirk­ko­musiik­ki­lii­tol­ta, jon­ka vara­pu­heen­joh­ta­ja hän on.

– Lii­ton tavoit­tee­na on tukea kaik­kia kirk­ko­musii­kin laje­ja, ja musiik­ki­työ on Yli-Iis­sä aivan yhtä tär­ke­ää kuin isom­mil­la­kin paik­ka­kun­nil­la, pai­not­ti Pii­rai­nen, joka myös tote­si lau­lun ja musii­kin kan­ta­van sekä kan­nat­te­le­van kaik­kia osal­li­sia, niin esit­tä­jiä kuin kuu­li­joi­ta­kin.

Ter­veh­dyk­sen­sä juh­laan toi­vat myös Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­sen kirk­ko­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Mat­ti Kak­ko sekä Oulu­joen seu­ra­kun­nan puo­les­ta puhu­nut pii­ri­kap­pa­lai­nen Mat­ti Jur­ve­lin. Oulun kau­pun­gin ter­veh­dyk­sen toi puo­les­taan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen, jol­le Yli-Ii niin ikään on tut­tu paik­ka ja seu­ra­kun­ta, sil­lä hän suo­rit­ti siel­lä työ­har­joit­te­lua teo­lo­gian mais­te­rik­si opis­kel­les­saan.

– Kirk­ko­kuo­rol­la on Yli-Iis­sä iso mer­ki­tys, ja te olet­te lau­lul­lan­ne ilah­dut­ta­neet monia ihmi­siä ja yhtei­sö­jä, Hän­ni­nen kiit­ti.

Kaik­ki ter­veh­dys­ten tuo­jat koros­ti­vat musii­kin ja kuo­ro­toi­min­nan mer­ki­tys­tä seu­ra­kun­tien juma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja muis­sa tilai­suuk­sis­sa sekä kiit­ti­vät kuo­ro­lai­sia panos­tuk­ses­ta pal­jon anta­vaan mut­ta toi­saal­ta pal­jon aikaa vie­vään har­ras­tuk­seen.

– Musiik­ki lii­kut­taa mei­tä jokais­ta, se kos­ket­taa ja pysäyt­tää ja voi yllät­tää­kin. Lisäk­si se hoi­taa miel­tä ja sydän­tä sekä joh­dat­taa hil­jen­ty­mään ja koh­taa­maan itsen­sä, kiteyt­ti pii­ri­kap­pa­lai­nen Mat­ti Jur­ve­lin.

Pit­kä­ai­kai­sia kuo­ro­lai­sia huo­mioi­tiin

Juh­las­sa huo­mioi­tiin pit­kään kuo­ros­sa lau­la­nei­ta jäse­niä Suo­men Kirk­ko­musiik­ki­lii­ton ansio­mer­kein. 40-vuo­ti­ses­ta kuo­ro­toi­min­nas­ta ansio­mer­kin sai Enni Kort­ti, 20 vuot­ta muka­na on ollut Rit­va Pii­ra. 10-vuo­ti­sen tai­pa­leen kuo­ros­sa ovat lau­la­neet Lee­na Kuk­ko­la, Rai­ja Pyö­rä­lä ja Eija Mäke­lä, ja 5-vuo­tis­mer­kin sai­vat Sei­ja Aal­to ja Mir­ja-Lii­sa Olko­nie­mi.

Anja Hyy­ry­läi­sen mukaan ansio­merk­ke­jä jaet­tiin edel­li­sen ker­ran kol­me vuot­ta sit­ten, jol­loin muun muas­sa kuo­ron pit­kä­ai­kai­sin­ta jäsen­tä Sirk­ka Puo­lak­kaa huo­mioi­tiin 50 vuot­ta kes­tä­nees­tä toi­min­nas­ta kirk­ko­kuo­ros­sa, eli edel­leen muka­na ole­van Puo­la­kan yhtei­nen tie kuo­ron kans­sa on kes­tä­nyt nyt jo 53 vuot­ta. Hän­tä ennen on yli 50-vuo­ti­seen kuo­ro­lai­su­raan yltä­nyt Yli-Iis­sä vain jo edes­men­nyt Kal­le Ala-Siu­rua.