Tuu­li­voi­mayh­tiö halu­aa tukea pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä, uusiu­tu­va ener­gia herät­tää edel­leen tunteita

Tuu­lial­fa Oy esit­te­li Mus­ta­suon tuu­li­voi­ma­han­ket­ta ja sii­hen liit­ty­vää voi­ma­joh­to­han­ket­ta asu­ka­syh­dis­tys­ten väel­le Yli­kii­min­gis­sä. Illan tar­koi­tuk­se­na yhtiöl­lä oli ker­toa sii­tä, miten se voi­si tukea pai­kal­lis­ta elä­mää ja mil­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia pro­jek­ti alu­eel­le toisi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lai­va­kan­kaan päi­vä­ko­ti juh­li 20 vuottaan

Lai­va­kan­kaan päi­vä­ko­din 20-vuo­tis­synt­tä­rei­tä juh­lit­tiin tiis­tai­na 28.5. Jää­lis­sä. Pai­kal­la oli­vat päi­vä­ko­din lap­set per­hei­neen sekä hen­ki­lö­kun­ta. Juh­lan aluk­si päi­vä­ko­din­joh­ta­ja Mer­ja Sil­lan­pää lausui ter­ve­tu­liais­sa­nat ja kiit­te­li per­hei­tä run­saas­ta osallistumisesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seu­ra­kun­nat tar­joa­vat päi­vä­kah­vit Jää­lis­sä ja Haukiputaalla

Oulun seu­ra­kun­nil­la on kesän aika­na avoin­na nel­jä koh­taa­mis­paik­kaa, jos­sa on mah­dol­lis­ta naut­tia mak­sut­to­mat kah­vit ja tava­ta toi­sia ihmi­siä. Koh­taa­mis­pai­kat ovat Myl­ly­ojan seu­ra­kun­ta­ta­los­sa, Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa, Sofia seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ja Jää­lin kappelissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lava­suo­ta ennal­lis­te­taan Ylikiimingissä

Ala­vuo­ton Lava­suol­le teh­tiin Oulu kau­pun­gin ensim­mäi­nen soi­den ennal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­ma ja työt aloi­tet­tiin vii­me vuo­den lopul­la pui­den pois­tol­la ja ojien patoa­mi­sel­la. Lava­suo on koko­nai­suu­des­saan noin 200 heh­taa­rin suu­rui­nen alue, jol­le ennal­lis­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set ulottuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­joel­le on val­mis­tu­nut visio vuo­dek­si 2050, elin­voi­maa luo­daan kes­tä­väl­lä maan­käy­töl­lä ja puh­tail­la vesillä

Patoa­mat­to­man Kii­min­ki­joen laa­jal­le valu­ma-alu­eel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, on hah­mo­tel­tu tule­vai­suus­tie­kart­ta. Se esit­te­lee vision Kii­min­ki­joes­ta, joka tun­ne­taan puh­tais­ta, val­jas­ta­mat­to­mis­ta vesis­tään ja lohikaloistaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rie­mu­yli­op­pi­lai­den jäl­leen­nä­ke­mi­sen riemua

Kun kevääl­lä 1974 Kii­min­gin lukion yli­op­pi­laat lait­toi­vat pää­hän­sä yli­op­pi­las­la­kit, tun­nel­ma oli juh­lal­li­sen rie­mu­kas ja osin hai­kea­kin, sil­lä pit­kän kou­lu­tai­pa­leen yhdes­sä kul­ke­neen nuo­ri­so­jou­kon mat­ka eri puo­lil­le Suo­mea alkoi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan lukion yli­op­pi­laat lakitettiin

Hau­ki­pu­taan lukion uudet yli­op­pi­laat saa­pui­vat juh­la­sa­liin Juh­la­mars­sin tah­dis­sa, jon­ka pia­nol­la säes­ti Juk­ka­pek­ka Hapuo­ja. Seu­raa­vak­si lau­let­tiin yhteis­lau­lu­na Suvi­vir­ren kak­si ensim­mäis­tä säkeistöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus