Hyvin­voin­ti­pis­tei­tä lak­kau­te­taan, kesä­sul­ku alkaa – Kesän ajak­si jouk­ko­lii­ken­ne supistuu

Poh­de on teh­nyt pää­tök­sen, jon­ka mukaan Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kaa­vat 1.8. Pal­ve­lut tuo­te­taan jat­kos­sa muis­sa lähia­luei­den toi­mi­pis­teis­sä, digi­taa­li­si­na pal­ve­lui­na tai liik­ku­vi­na palveluina. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paras­ta lap­sil­le ‑kesä­lei­rit kut­su­vat seik­kai­lui­hin Koivuhakaan

Paras­ta lap­sil­le jär­jes­tön kesä­lei­rit alka­vat jäl­leen Halo­sen­nie­mes­sä Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haas­sa. Tänä kesä­nä lei­re­jä on kaik­ki­aan yhdek­sän 6–13-vuotiaille lap­sil­le. Lei­reil­le hae­taan osal­lis­tu­jia ensi­si­jai­ses­ti talou­del­li­sin, sosi­aa­li­sin ja ter­vey­del­li­sin perus­tein, jol­loin lei­ri­mak­su on edul­li­nen, mut­ta lei­ril­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki haluk­kaat myös omakustanteisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­vä virit­tää kesän tunnelmaan

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen innos­tus maan­lä­hei­seen kult­tuu­riin on poi­ki­mas­sa uut­ta ja elvyt­tä­mäs­sä hen­kiin osin van­han­kin perin­teen, kun Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kult­tuu­ri­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin Sil­mu juh­li pyö­rei­tä vuosiaan

30 vuot­ta sit­ten jouk­ko aktii­vi­sia yli-iiläi­siä perus­ti paik­ka­kun­nal­leen Oulun Seu­dun Hen­gi­ty­syh­dis­tys ry:n ala­jaos­ton, Sil­mun. Tar­ve kokoon­tua ver­tais­tuen ääreen oli valtava. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Se on ili­mo­ja pijellyt”

Sii­nä­pä sinul­le tut­tu ja tur­val­li­nen puhee­nai­he. Eli ole­vat ja tule­vat ilmat tun­tu­vat mei­tä jokais­ta aina kiin­nos­ta­van. Näin kesän kor­val­la en voi itse­kään olla rie­muit­se­mat­ta aina vain aurin­koi­sem­mis­ta päi­vis­tä, tule­vas­ta Suo­men suvesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin nimen alkuperä

Useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa ja his­to­riois­sa on arvuu­tel­tu Iin nimen alku­pe­rää eri tavoil­la. Luin juu­ri teo­lo­gian apu­lai­sen, mais­te­ri Johan Bart­hol­di Ervas­tin kir­jan “Desc­rip­tio Lap­po­niae Kie­mien­sis eli Kemin-Lapin Kuvaus vuo­del­ta 1737”. Sii­nä Kemi nimen alku­pe­rää sel­vit­täes­sään hän kir­joit­taa Limin­gan ja Iin nimien alku­pe­räs­tä seu­raa­vas­ti (suo­ra lai­naus sivul­ta 50): “Kai­kil­le Lapin hei­mon men­nei­syy­den tun­ti­joil­le on ker­to­mus Iijoen nimes­tä tut­tu ja pide­tään sitä tote­na­kin, kos­ka ensim­mäi­si­nä kai­kis­ta on kak­si lap­pa­lais­ta saa­pu­nut Limin­gan ja Iin pitä­jiin, heis­tä toi­nen Lem­mi, toi­nen Iho tai Ijo nimi­nen, jois­ta nimis­tä sit­ten Limin­ka ja Ii ovat omal­la taval­laan joh­de­tut”. Osai­si­ko joku vas­ta­ta, lie­nee­kö tämä totta? 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKesän merk­ke­jä nähtävissä

Ran­ta­poh­jas­ta 13.10.1977: Ker­ran meni isän­tä kau­pun­kiin ja aje­li hevo­sel­la toril­la edes­ta­kai­sin. Polii­si kysyi, että mitä sinä mei­naat, kun täs­sä edes­ta­kai­sin aje­let. Isän­tä sanoi, että yri­tä­pä ajaa hevo­sel­la yhteen suun­taan, niin kau­an­ko pysyt kau­pun­gis­sa. A.H. Oulu

Lii­ko­ja luvat­tu iiläisille.

Iiläi­set kuvit­te­li­vat saa­van­sa vih­doin posi­tii­vi­sia uuti­sia kos­kien Pos­tin pal­ve­lui­ta, kun toi­mit­ta­ja kir­joit­ti vii­me vii­kon tors­tain Ran­ta­poh­jas­sa, että Hami­nan­tiel­le ava­tus­ta Oma­Pos­ti-kios­kis­ta löy­tyy 400 lon­ke­ron paket­ti­au­to­maat­ti. Kysees­sä ei siis suin­kaan ole lon­ke­ro­maat­ti, vaan tilas­ta löy­tyy 400 loke­roa postipaketeille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Flow switch ‑teat­te­rie­si­tys kuvaa nuor­ten kii­min­ki­läis­ten elämää

Kii­min­gin Syke­sa­liin on val­mis­tu­mas­sa ainut­laa­tui­nen doku­ment­ti­teat­te­rie­si­tys nuor­ten elä­mäs­tä. Kysees­sä on kii­min­ki­läis­läh­töi­sen teat­te­ri- ja esi­tys­tai­tei­li­ja Saa­ra Iso­lan ja Poris­ta kotoi­sin ole­van musii­kin­te­ki­jä-teat­te­ri­tai­tei­li­ja Miko Vahe­kos­ken yhtei­nen, Kii­min­gin taa­ja­ma­nuo­ris­ta ja Kii­min­gis­tä kas­vua­lus­ta­na ker­to­va flow switch ‑nyky­teat­te­rie­si­tys. Teos syn­ny­te­tään yhdes­sä kii­min­ki­läis­ten nuor­ten kans­sa. Pro­jek­ti tar­jo­aa muka­na ole­vil­le nuo­ril­le ainut­ker­tai­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä ker­to­maan omin sanoin elä­mäs­tään, koke­muk­sis­taan sekä Kii­min­gis­tä nuo­ruu­den kasvuympäristönä.


Tome­ty päät­ti kisa­kau­den keskeytysvoittoon

Kii­min­gin nyrk­kei­li­jä Eku Tome­ty päät­ti kil­pai­lu­kau­ten­sa Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa. Tome­tyl­le ei tah­do löy­tyä vas­tus­ta­jia ja tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si hän jou­tuu vaih­ta­maan mones­ti sar­jaa. Niin kävi myös nyt.