“Yli-Iitä ei saa motit­taa!” – Tuu­li­voi­man vas­tus­tus Yli-Iis­sä on voimakasta

Yli-Iin asuk­kai­den mit­ta on tul­lut täy­teen. Tule­vien ja toteu­tu­nei­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den yhteis­vai­ku­tuk­set ovat alu­eel­le val­tai­sat. Asuk­kaat koke­vat, että jos hank­keet toteu­tu­vat, ne uhkaa­vat muun muas­sa luon­non­rau­haa, kiin­teis­tö­jen arvoa, asuk­kai­den ter­veyt­tä, met­säs­tys­har­ras­tus­ta, eläi­mis­töä sekä poroe­lin­kei­noa. Huol­ta kan­ne­taan myös poh­ja­ve­sia­lueis­ta sekä jät­ti­mäi­sis­tä lavois­ta irtoa­vas­ta mikromuovista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


70-vuo­tias Aila Paa­so halu­aa edel­leen oppia uut­ta joka päivä

Maa­lis­maan­tien var­rel­la sijait­se­van puu­ta­lon ikku­nas­ta on suo­ra näky­mä vir­taa­val­le Iijoel­le. Näky­mäs­tä on tul­lut pian 70-vuot­ta täyt­tä­vän Aila Paa­son mie­len­mai­se­ma, rau­han paik­ka ja koti. Kau­pun­kiin Poris­sa syn­ty­nyt, Muhok­sel­la lap­suu­ten­sa ja Oulus­sa nuo­ruu­ten­sa asu­nut Paa­so ei enää osai­si joki­mai­se­man luo­ta lähteä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSosi­aa­li­nen media ja sen aiheut­ta­mat haitat

Sosi­aa­li­nen media, lyhen­net­ty­nä some, on vii­me vuo­si­na nous­sut suu­reen suo­sioon eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Suu­rim­mak­si osak­si sosi­aa­li­nen media on luo­tu yri­tys­ten mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta vii­me aikoi­na se on yleis­ty­nyt enem­män nuor­ten ”somet­ta­mi­seen”. Some aiheut­taa pal­jon kiusaa­mis­ta, ulko­nä­kö­pai­nei­ta, väsy­mys­tä, addik­tio­ta, väki­val­taa mut­ta myös inspiraatiota. 


Unoh­tu­mat­to­mat tan­got Ylikiimingissä

Vesai­sen­lin­nal­la huu­maan­nut­tiin tan­gois­ta ja runois­ta, kun Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tys jär­jes­ti pide­tyn Unoh­tu­mat­to­mat tan­got ‑illan. Solis­tei­na kuul­tiin Tert­tu Heik­kis­tä, Päi­vi Lapin­lam­pea, Jus­si Hurua ja Paa­vo Saa­re­laa.


Kii­Ril­le taas kotitappio

Vii­me kevää­nä Kii­Rin kori­pal­lo­gu­ru Lau­ri Val­ka­ma uhkai­li lopet­taa val­men­ta­mi­sen, jos­sei pelaa­jia saa­da enem­pää kehiin. Tiis­tai­na oli Kii­Rin kau­den nel­jäs peli ja Val­ka­ma hää­ri tut­tuun tapaan­sa äänek­kää­nä ken­tän laidalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta jät­ti oman lausun­ton­sa Poh­teen talou­den tasa­pai­no­tuk­sen suunnitelmista

Iin kun­ta on jät­tä­nyt oman lausun­ton­sa Poh­jois-Poh­jan­maan hyvinv­noi­tia­lue Poh­teen suun­ni­tel­mis­ta hyvin­voin­tia­lu­een talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Lausun­nos­sa Iin kun­ta yhtyy alu­een kun­nan­joh­ta­jien lausun­toon, jos­sa tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa, sen rea­lis­ti­suut­ta ja vai­ku­tuk­sia sekä esit­tä­mis­ta­paa on käsi­tel­ty laa­jas­ti ja moni­puo­li­ses­ti. Tämän lisäk­si kun­ta nos­taa esiin omal­le alu­eel­leen osu­via epäkohtia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus