Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti 8,7

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi lau­an­tai­na ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 20.11.

Iis­sä ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 8,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta seurakuntalaisista.

– Luku voi täs­tä vie­lä vähän nous­ta kun ennak­ko­ää­net saa­daan las­ket­tua, ker­toi kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen.

Lue lisää