Sote- jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos kum­mas­tut­taa iiläisiä

Lausun­to­kier­rok­sel­la ole­vas­ta sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta ei löy­det­ty pal­joa hyvää sanot­ta­vaa Iin kun­nan­val­tuus­tos­sa. Iis­sä ihme­tel­lään luon­nok­sen lyhyt­tä lausun­non­an­toai­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suu­ret­sin­tä on haas­te viran­omai­sil­le ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun etsin­tä­or­ga­ni­saa­tiol­le – Kii­min­gin suu­ret­sin­näs­sä oli muka­na 250 vapaaehtoista

Oulun polii­sil­la on ollut kesä­kuu­kausien aika­na erit­täin run­saas­ti etsin­tö­jä. Kui­van maan alu­eel­la on vii­meis­ten kol­men kuu­kau­den aika­na ollut yli 400 kadon­neen etsin­tään liit­ty­vää teh­tä­vää. Näis­tä suu­rin osa on rat­ken­nut yhden polii­si­par­tion ja omais­ten teke­mien etsin­tö­jen ansios­ta. Noin 40:ssä etsin­näs­sä on perus­tet­tu etsin­tä­or­ga­ni­saa­tio, johon kuu­luu esi­mer­kik­si polii­sin UAS-len­tä­jiä, koi­ra­par­tioi­ta ja maas­toa­jo­neu­vo­ja. Kadon­nut on näis­sä etsin­nöis­sä löy­ty­nyt muu­ta­man tun­nin sisäl­lä. Nel­jä tilan­net­ta on eden­nyt niin sano­tuk­si suu­ret­sin­näk­si, jois­sa on ollut edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si muka­na vapaa­eh­toi­sia etsi­jöi­tä ja esi­mer­kik­si Raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­ri. Nämä etsin­nät ovat kes­tä­neet ajal­li­ses­ti mel­ko pit­kään ja etsin­tää on suo­ri­tet­tu laa­jal­la alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koh­ti väre­jä ja valoa — Hele­na Kokon oma “tais­te­lu­ta­ri­na” pur­kau­tuu taiteeseen

Hele­na Kok­ko aloit­ti maa­laus­har­ras­tuk­sen vain kak­si vuot­ta sit­ten, mut­ta tau­lu­ja on syn­ty­nyt tihe­ään tah­tiin. Innos­tus maa­laa­mi­seen puh­ke­si kuk­kaan elä­män kään­ne­koh­das­sa, kun hän sai diag­noo­sin sai­ras­ta­mas­taan dys­to­nias­ta. Edel­tä­nyt oli vuo­si­kym­me­nen jat­ku­neet epä­mää­räi­set oireet ja kivut koko kehos­sa, voi­mat­to­muus ja väsy­mys. Juok­se­mis­ta lää­kä­ril­tä toi­sel­le ja epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä on vialla. 

Paran­ta­vaa hoi­toa dys­to­ni­aan ei ole, mut­ta vii­mein sel­vin­neen diag­noo­sin myö­tä voi­tiin aloit­taa oirei­ta lie­vit­tä­vä lää­ke­hoi­to ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­va kuntoutus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen ja Ollin­kor­ven tuulipuistokaavan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti uuden orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä­ta­son sekä hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen aika­tau­lun. Ensi vuo­den alus­ta läh­tien kun­nan joh­to­ryh­män muo­dos­ta­vat kun­nan­joh­ta­ja ja hänen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMik­si tuu­li kul­kee puuskissa?

Tuu­len­puus­kat kuu­lu­vat var­sin­kin syk­syyn. Mut­ta mis­tä puus­ka saa voi­man­sa ja mik­si puus­ka aika­naan myös pysäh­tyy? Kysyim­me asi­aa Ilma­tie­teen lai­tok­sen asiantuntijalta.Kalan­kä­sit­te­lyn jäte­ve­det puh­dis­tu­vat kontissa

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­via kalan­kas­va­tus­lai­tok­sia pal­ve­le­van kalan­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen lähei­syy­teen on ilmes­ty­nyt kak­si kont­tia, joi­den sisuk­sis­sa käsi­tel­lään lai­tok­sel­ta tule­vat kalan­kä­sit­te­ly­ve­det. Kon­tit on Vatun­kiin toi­mit­ta­nut Owa­tec Group Oy, ja vesien käsit­te­ly on osa meneil­lään ole­vaa Kala­ver­rak­ki ‑han­ket­ta. Hank­keen tavoit­tee­na on saa­da kalan­ja­los­tuk­sen vesien ravin­teet kier­toon löy­tä­mäl­lä kei­no­ja nii­den tal­teen­ot­toon sekä hyödyntämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paik­ka­kun­tien kah­vi­ka­lus­to­ja löy­tyy kaapeista

Ran­ta­poh­jas­sa etsit­tiin syys­kuus­sa (RP 15.9) Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton syn­ty­ta­ri­naa. Kupit pal­jas­tui­vat urhei­luseu­ra Vesais­ten Poi­kien varain­han­kin­nan tem­pauk­sek­si (RP 20.9. ) Tämän jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä Anri Tiri, joka ker­too, että hänel­lä on kum­mi­se­tän­sä Osmo San­ta­mäen piir­tä­mät Tor­nio-aihei­set kahvikupit.