Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­ki­läi­set kai­paa­vat jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä Muhok­sen suun­taan

Yli­kii­min­ki­läi­set menet­ti­vät jo usei­ta vuo­sia sit­ten lin­­ja-auto­yh­­tey­­den Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen välil­tä. Muhok­sel­la, suh­teel­li­sen muka­van väli­mat­kan pääs­sä, sijait­se­vat kui­ten­kin yli­kii­min­ki­läis­ten näkö­kul­mas­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­sa­nen jät­ti poli­tii­kan

Mat­­ti-Tapio Riss­a­sel­le myön­net­tiin hänen pyy­tä­män­sä ero Iin kun­nan­val­tuus­ton vara­jä­se­nyy­des­tä. Hänel­le ehti ker­tyä poliit­ti­sia luot­ta­mus­toi­mia kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä kol­mes­sa eri kun­nas­sa ja…Ice Ska­ting Tour Yli­kii­min­gis­sä

Ice Ska­ting Tour kier­tu­een mak­su­ton luis­te­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta Yli­kii­min­gin kes­kus­tan luis­te­lu­ken­täl­lä kel­lo 18–20. Kysees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen kier­tue, jon­ka…


Teks­ta­rit

Kii­tos niil­le arjen san­ka­reil­le, jot­ka kor­ja­si­vat ja siis­ti­vät Kui­va­nie­men jul­ki­sen ilmoi­tus­tau­lun. Nyt tau­lun äärel­le on muka­vaa sei­sah­taa kat­sas­ta­maan ilmoi­tuk­sia. Kii­tol­li­nen…