Kausi­paik­ka­lai­set asus­te­le­vat Ran­ta­sa­ran kara­vaa­na­ria­lu­eel­la kuin kesä­mö­kil­lään

Aurin­ko pais­taa, mut­ta tuu­li puhal­taa voi­mak­kaas­ti Ran­ta­sa­ran kara­vaa­na­ria­lu­eel­la maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Alu­eel­la on hil­jais­ta, vaik­ka kara­vaa­na­rei­ta on ran­tau­tu­nut jo hyvä mää­rä tän­ne Vir­pi­nie­mes­sä sijait­se­val­le lei­rin­tä­alu­eel­le. Var­sin­kin kausi­paik­ka­lai­set ele­le­vät vau­nuis­saan aivan kuin kesä­mö­keil­lään ja useim­mil­la on vähin­tään­kin etu­telt­ta pys­ty­tet­ty­nä lisä­ti­laa tuo­maan. Rai­li ja Kari Kihl­strö­mil­le tämä on jo seit­se­mäs kesä Ran­ta­sa­ras­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lät­tä­ha­tut aje­le­vat Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Nos­tal­gi­aa, ilois­ta miel­tä ja 160 mat­kus­ta­jaa ker­ral­laan — nämä kaik­ki mah­tu­vat kyy­tiin, kun lau­an­tai­na van­hat lät­tä­hat­tu­ju­nat lii­ken­nöi­vät Oulus­ta Hau­ki­pu­taan kaut­ta Iihin osa­na Oulun Päi­vien ohjel­maa. Lät­tä­hat­tu­ju­nien aja­mi­ses­ta vas­taa Poh­jois-Suo­men rau­ta­tie­har­ras­ta­jat eli PoR­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLau­an­tai­na roka­taan — JCR soi jäl­leen Jää­lis­sä

Jää­li­hal­lin edus­ta täyt­tyy lau­an­tai­na iloi­sis­ta ihmi­sis­tä ja rai­kaa­vas­ta musii­kis­ta JCR:n val­loit­taes­sa kylän. Tänä vuon­na JCR:n artis­ti­kat­tauk­seen kuu­luu Eppu Nor­maa­li, Afte­re­go, Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut Mie­het sekä Juliet Jone­sin Sydän. Myös lap­sil­le on lau­an­tai­na ohjel­maa, kun aamu­päi­väl­lä ennen var­si­nais­ta fes­ta­ria laval­le nouse­vat Muu­mit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sil­ta kun­toon yhden vii­kon­lo­pun aika­na

Kel­los­sa sijait­se­va Kiven­kan­kaan­tie jou­dut­tiin taan­noin sul­ke­maan lii­ken­teel­tä, kos­ka Kali­men­joen ylit­tä­vä sil­ta oli hei­kon kun­ton­sa vuok­si sor­tu­mis­vaa­ras­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­ri­kes­kuk­sel­le myön­net­tiin mää­rä­ra­ha – Raken­ta­mi­nen alkaa mar­ras­kuus­sa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Iso­nie­meen raken­net­ta­val­le meren­­ran­­ta-lei­­ri­­kes­­kuk­­sel­­le kus­tan­nusar­vion mukai­sen mää­rä­ra­han eli 3,035 mil­joo­naa euroa. Meren­ran­ta lei­ri­kes­kus on suun­ni­tel­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­va­sie­ni­vuo­si on hyvä

Kor­va­sie­ni kausi on par­haim­mil­laan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kos­teus ja sopi­van läm­min jak­so on nos­ta­nut sie­net pin­taan ja saa­nut poi­mi­jat liik­keel­le. Tänä kevää­nä satoa on tar­jol­la kii­tet­tä­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”Kunin­gas­jät­kät Raa­sak­ka­kos­kel­la

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­te­tään 28.6.–29.6. perin­tei­nen tuk­ki­lais­ki­sa. Per­jan­tai­na ohjel­mas­sa on kos­ken­las­kun har­joi­tuk­set, joi­ta ylei­sö voi käy­dä seu­raa­mas­sa ilmai­sek­si. Lau­an­tai­na kil­pai­lu ava­taan…