Päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka hel­pot­taa Kii­min­gin var­hais­kas­va­tuk­sen ruuhkaa

Päiväkoti Metsämansikka on kolmiosastoinen, 530-neliöinen päiväkoti, jolla on runsaasti omaa piha-aluetta ja metsää läheisyydessä lähiluonnossa liikkumista varten. (Kuva: Teea Tunturi)Päiväkoti Metsämansikka on kolmiosastoinen, 530-neliöinen päiväkoti, jolla on runsaasti omaa piha-aluetta ja metsää läheisyydessä lähiluonnossa liikkumista varten. (Kuva: Teea Tunturi)

Yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka avaa oven­sa Kii­min­gin Isoa­hon­kan­kaal­la tam­mi­kuun 2. päi­vä. Päi­vä­ko­ti on Päi­vä­ko­ti Man­sik­ka­maa Oy:n yrit­tä­jien, Sir­pa Heik­ki­sen, Ismo Heik­ki­sen ja Eve­lii­na Koi­vis­ton kol­mas päi­vä­ko­ti. Met­sä­man­si­kas­sa on tilaa mak­si­mis­saan 63 lap­sel­le ja paik­ko­ja hae­taan Oulun kau­pun­gin kautta.

– Olem­me teh­neet jo pit­kään tii­vis­tä yhteis­työ­tä kau­pun­gin kans­sa ja syk­syl­lä 2021 siel­tä lähes­tyt­tiin mei­tä, haluai­sim­me­ko laa­jen­taa toi­min­taam­me, Sir­pa Heik­ki­nen kertoo.

Roh­keus läh­teä raken­ta­maan kol­mat­ta päi­vä­ko­ti nojau­tui sii­hen, että Heik­kis­ten tytär Eve­lii­na Koi­vis­to oli halu­kas ole­maan aktii­vi­ses­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä toi­min­taa ja otta­maan vas­tuun sii­tä lähi­vuo­si­na. Myös se lisä­si roh­keut­ta, että var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta on huu­ta­va pula Kii­min­gin alu­eel­la, ja tar­vet­ta pal­ve­lul­le on vie­lä pit­käk­si aikaa.

– Täl­lä het­kel­lä meil­lä on rek­ry­toin­nit meneil­lään, mut­ta vie­lä ehtii hake­muk­sen lähet­tää. Työ­voi­man suh­teen näyt­tää ihan hyväl­tä, vaik­ka var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta on ylei­ses­ti pulaa, Sir­pa Heik­ki­nen sanoo.

Met­sä­man­sik­kaan tulee kol­me ryh­mää, 1–3‑vuotiaitten Kul­ta­hi­put, 4–5‑vuotiaiden Täh­ti­sil­mät ja 5–6‑vuotiaiden Päi­vän­sä­teet. MPäi­vä­ko­din arvo­ja ovat kodin­omai­suus, lap­sen etu ja jous­ta­vuus. Eve­lii­na Koi­vis­to pai­not­taa, että tär­keä­tä on, että lap­set koke­vat päi­vä­ko­dis­sa kii­reet­tö­myyt­tä ja tur­val­li­suut­ta, mut­ta kas­va­tuk­sel­li­sia tavoit­tei­ta­kaan ei unoh­de­ta. Aito läs­nä­olo on se, mihin yri­tyk­sen päi­vä­ko­deis­sa panostetaan.

Päi­vä­ko­dis­sa on myös esio­pe­tus­ryh­mä, mikä ei ole itses­tään­sel­vyys Oulun kau­pun­gin kil­pai­lu­tet­tua yksi­tyis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jien jär­jes­tä­män esio­pe­tuk­sen sekä sitä täy­den­tä­vän var­hais­kas­va­tuk­sen ja nos­tet­tua mini­mi­ryh­mä­koon seit­se­mäs­tä 14 lapseen.

– Yksi­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat vas­tus­ti­vat kil­pai­lu­tus­ta yhdes­sä rin­ta­mas­sa, kos­ka aja­tel­lem­me, että päi­vä­ko­tien veto­voi­ma kär­sii, jos esio­pe­tus­ta ei ole. Se näh­dään las­ten ja van­hem­pien kan­nal­ta ongel­mal­li­se­na, sil­lä yhte­näi­nen jat­ku­mo var­hais­kas­va­tuk­ses­ta esio­pe­tuk­seen ja kou­luun vaa­ran­tuu, Sir­pa Heik­ki­nen sanoo.

Eve­lii­na Koi­vis­ton mie­les­tä on eri­kois­ta, että esi­kou­lu­ja kil­pai­lu­tet­taes­sa ainoa­na kri­tee­ri­nä oli hin­ta. Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen seu­rauk­se­na saat­taa Koi­vis­ton mukaan syn­tyä niin sanot­tu­ja pien­ten päi­vä­ko­te­ja, joi­den kil­pai­lu­ky­ky heik­ke­nee, sil­lä van­hem­mat arvos­ta­vat usein sitä, että lap­si sai­si olla samas­sa päi­vä­ko­dis­sa lap­suu­ten­sa, ja että myös sisa­ruk­set sai­si­vat olla samas­sa päiväkodissa.

– Nyt pel­ko­na on, että van­hem­mat voi­vat jou­tua aiem­paa useam­min kus­kaa­maan lap­si­aan usei­siin eri päi­vä­ko­tei­hin, hän sanoo.

Kii­min­gin alu­een yksi­tyis­ten päi­vä­ko­tien kah­des­ta esi­kou­lu­ryh­mäs­tä kil­pai­li nel­jä päi­vä­ko­tia. Vie­rek­käin sijait­se­vien Met­sä­man­si­kan ja Aho­man­si­kan eska­ri-ikäi­set yhdis­te­tään yhdek­si ryh­mäk­si esio­pe­tuk­sen ajak­si ja toi­nen ryh­mä tulee Man­sik­ka­maan päiväkotiin.

Täl­lä het­kel­lä päi­vä­ko­din raken­nus­työ­maal­la on täy­si työ pääl­lä, mut­ta jo jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä ovet ovat auki tutustujille.

– Toi­vom­me, että vie­rai­lul­le tule­vat per­heet, joi­den lap­set ovat aloit­ta­mas­sa päi­vä­ko­dis­sa sekä ihan kaik­ki, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta uudes­ta päi­vä­ko­dis­ta sekä toi­min­nas­tam­me. Met­sä­man­si­kas­sa on vie­lä muu­ta­ma paik­ka vapaa­na. Ilmoi­tam­me avoi­mien ovien aika­tau­lus­ta aina­kin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, Koi­vis­to sanoo.

Vaik­ka Met­sä­man­si­kan päi­vä­ko­ti hel­pot­taa­kin Kii­min­gin alu­een var­hais­kas­va­tuk­sen ruuh­kaa, se ei vie­lä rat­kai­se sitä. Jono­ja on yhä. Ensi vuo­den elo­kuus­sa pitäi­si aue­ta Oulun kau­pun­gin ele­ment­ti­päi­vä­ko­ti toden­nä­köi­ses­ti enti­sen Joki­ran­nan kou­lun ton­til­le. Täl­lä het­kel­lä Kii­min­gin ja Jää­lin alu­eel­la on usei­ta tila­päis­rat­kai­su­ja käy­tös­sä, jot­ta lap­set on saa­tu sijoi­tet­tua var­hais­kas­va­tus­pai­koil­le. Suu­ren lap­si­mää­rän lisäk­si myös hen­ki­lö­kun­ta­pu­la on han­ka­loit­ta­nut var­hais­kas­va­tuk­sen tilannetta.

Päi­vä­ko­ti Man­sik­ka­maa Oy

• Kii­min­ki­läi­nen pie­ny­ri­tys, johon kuu­luu ensi vuo­den alus­ta alkaen kol­me yksi­tyis­tä päi­vä­ko­tia: Man­sik­ka­maa, Aho­man­sik­ka ja Metsämansikka.

• Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 2000, jol­loin toi­min­tan­sa aloit­ti Man­sik­ka­maan päi­vä­ko­ti Ylikylässä.

• Aho­man­sik­ka ja Met­sä­man­sik­ka toi­mi­vat vie­rei­sil­lä ton­teil­la Kii­min­gin Isoahonkankaalla.

• Kaik­ki­aan yri­tyk­sel­lä on ensi vuo­den alus­ta alkaen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa noin 140 las­ta ja hen­ki­lö­kun­taa noin 25.