Luku­tai­to takaisin

Kir­jo­jen luke­mi­nen on kas­vat­ta­nut sekä paran­ta­nut sosi­aa­li­sia tai­to­ja­ni, sana­va­ras­toa­ni, ymmär­rys­tä­ni sekä empa­tia­tai­toa­ni eli tai­toa aset­tua toi­sen ase­maan ja ymmär­tää tois­ta ihmis­tä. Luke­mal­la rea­lis­tis­ta fik­tio­ta pää­sen näke­mään eri­lais­ten ihmis­ten elä­mää eri­puo­lil­la maa­pal­loa ja opin näke­mään ihmi­sis­sä uusia luon­teen­piir­tei­tä sekä luke­maan ihmisiä.

Jos­kus niis­tä voi oppia his­to­rial­li­sis­ta tapah­tu­mis­ta, elä­mäs­tä eri­lai­si­na aikoi­na sekä astro­no­mi­aa ja muis­ta tie­teen alueis­ta. Luke­mal­la fan­ta­sia­kir­jo­ja mie­li­ku­vi­tuk­se­ni ja luo­vuus kehit­tyy sekä pää­sen mitä kau­niin­piin ja ihmeel­li­sim­piin maailmoihin.

Mie­les­tä­ni ihmi­set luke­vat kir­jo­ja aivan lii­an vähän, ja jos joku lukee kir­jo­ja, on usein kyse e‑kirjoista. Kir­jo­ja kuun­nel­laan puhe­li­mel­ta tai jol­tain muul­ta lait­teel­ta, jos­kus jopa taus­ta­ää­ne­nä, jol­loin nii­hin ei edes kes­ki­ty­tä. Oikei­ta kir­jo­ja lukies­sa voit oppia pal­jon, et ole help­po hui­jauk­sen koh­de ja lue­tu­nym­mär­tä­mi­se­si paranee.

Luku­tai­don katoa­mi­nen tar­koit­taa demo­kra­tian katoa­mis­ta. Kun ihmi­set eivät ymmär­rä luke­mi­aan ohjei­ta hei­tä on hel­pom­pi hui­ja­ta ja joh­da­tel­la har­haan. Ajat­te­le­pa, jos luku­tai­to vähe­nee tai jopa kato­aa suu­rel­ta osal­ta ihmis­kun­nas­ta, maa­tam­me joh­tai­si­vat vain he, jot­ka osai­si­vat lukea. He voi­si­vat päät­tää mitä tahan­sa, ker­toa tai jät­tää ker­to­mat­ta tär­kei­tä asioi­ta, jos haluai­si­vat, eikä luku­tai­dot­to­mal­la kan­sal­la oli­si mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa asioi­hin. Mie­les­tä­ni se ei ole kenel­le­kään hyväk­si, jos jou­tuu sokeas­ti luot­ta­maan jon­kun sanaan.

Ei pel­käs­tään maan joh­dos­sa, mut­ta myös taval­li­sis­sa töis­sä kuten raken­nusa­lal­la, hoi­toa­lal­la ja sosi­aa­li­sil­la aloil­la on työn­te­ki­jän osat­ta­va lukea ja ymmär­tää luke­maan­sa. Suu­rin osa ohjeis­ta näil­lä aloil­la voi­daan antaa teks­ti­nä joko pape­ril­la tai koneel­la, jol­loin luku­tai­to on hyvin tärkeä.

Tulen hyvin iloi­sek­si aina, kun kuu­len, että joku lukee pal­jon eri­lai­sia kir­jo­ja. Mie­les­tä­ni useam­pien pitäi­si lukea kir­jo­ja ja rasit­taa aivo­jaan hiu­kan pidem­mil­lä sekä vai­keam­mil­la kir­joil­la. Kir­jas­tois­sa on sato­ja kir­jo­ja, joi­ta on todel­la help­po lai­na­ta, mut­ta nuo­ret luke­vat nii­tä lii­an vähän. Olem­me seu­raa­via, jot­ka teke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä ja maa­pal­lon sekä ihmis­kun­nan tule­vai­suus on mei­dän käsissämme.

Ellen Ait­to-oja 8B, Kii­min­ki­puis­ton koulu