Kes­kus­te­lem­me: Kuusa­mon­tien raken­ta­mi­nen saa­ta­va käyn­tiin

Kuusa­mon­tiel­le Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le on teh­ty kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma ja tie on sen mukaan tar­koi­tus raken­taa nykyi­sel­le pai­kal­leen. Alkuo­sal­la on val­mis tie­suun­ni­tel­ma. Jat­ko-osal­ta, noin 13,5 kilo­met­rin mat­kal­ta, se puut­tuu. Val­tio on tien omis­ta­ja ja yllä­pi­tä­jä.

Tie­o­suus on ruuh­kai­nen ja aiheut­taa onnet­to­muuk­sia. Ruuh­ka-aika­na tie­a­lu­eel­la tulee autois­ta joh­tu­va val­ta­va hii­li­diok­si­di­pääs­tö. Ennus­te vuo­del­le 2040 on noin 13 000–26 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Täl­lä het­kel­lä val­tio jakaa mil­jar­de­ja yri­tyk­sil­le ilman vas­ti­ket­ta. Val­tio aikoo myös lisä­tä heti infra­hank­kei­den rahoi­tus­ta. Kuusa­mon­tien han­ke oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa heti, kos­ka suun­nit­te­lu on meneil­lään. Han­ke voi­tai­siin toteut­taa hyväk­sy­mäl­lä vähä­pääs­töi­sen työ­maan han­kin­ta­kri­tee­rit. Työ­ko­nei­den osuus kau­pun­ki­lii­ken­teen pääs­töis­tä voi olla 10–25 pro­sent­tia.

Työ­maa-alu­een vie­res­sä sijait­se­vat Oulun seu­dun hiek­ka-, beto­ni-, murs­ke- ja asfalt­tia­se­mat. Olo­suh­teet raken­taa vähä­pääs­töi­ses­ti ovat otol­li­set ja samal­la pois­te­taan ruuh­ka­lii­ken­teen val­ta­vat het­kel­li­set pääs­töt. Oulun kau­pun­gin tavoi­te on olla hii­li­neut­raa­li kau­pun­ki ja työ­maa on koko mat­kal­ta kau­pun­gin aluet­ta.

Kuusa­mon­tien hank­keen kus­tan­nusar­vio on noin 40 mil­joo­naa euroa, joka on aika pie­ni sum­ma val­tion tämän vuo­den bud­je­tis­sa.

Poliit­tis­ten päät­tä­jien tuli­si herä­tä ja miet­tiä, miten oike­aa työ­tä ja inves­toin­te­ja rahoit­ta­mal­la pyö­rät saa­daan pyö­ri­mään uudel­leen.

Autoi­li­ja, Kii­min­ki