Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: Tupa täyn­nä tupail­las­sa

Pekka Aittakumpu ja Lauri Nikula ovat kiiminkiläisiä Keskustan kansanedustajaehdokkaita. Molemmat ovat ehdolla eduskuntaan ensimmäistä kertaa. He odottavat vaalityöstä tiivistä, mutta antoisaa aikaa, joka tukee osaltaan myös paikallisten luottamustehtävien hoitoa.

Suo­men Kes­kus­tan Kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja Lau­ri Niku­la jär­jes­ti­vät yhtei­sen tupail­lan Hut­tu­ky­läs­sä. Nuo­ri­so­seu­ran kah­vion puo­li täyt­tyi kylä­läi­sis­tä, jot­ka oli­vat tul­leet kuu­le­maan, mitä oman alu­een ehdok­kail­la oli sanot­ta­va­naan. Ylei­sös­sä uskot­tiin, että tule­vien vaa­lien tee­mak­si nouse­vat maa­han­muut­to-, van­hus-, kou­lu­tus- sekä työl­li­syys­asiat. Ehdok­kai­ta hiil­los­tet­tiin muun muas­sa kysy­myk­sel­lä, mis­tä hei­dän mie­les­tään tar­vit­ta­vat mil­jar­dien sääs­töt tuli­si löy­tää. – Vähem­män…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus