Har­taus: Jee­sus aut­taa hädässä

Erja Haho.

Mat­teus kir­joit­taa evan­ke­liu­mis­saan tilan­tees­ta, jos­sa Jee­sus käve­li veden pääl­lä. Ope­tus­lap­set peläs­tyi­vät, kos­ka luu­li­vat Jee­sus­ta aaveek­si. Jee­sus sanoi ope­tus­lap­sil­le: ”Pysy­kää rau­hal­li­si­na, minä täs­sä olen, älkää pelätkö”.

Pie­ta­ri halusi var­mis­taa, että onko hän Jee­sus ja pyy­si Jee­sus­ta kut­su­maan hän­tä luok­seen. Pie­ta­ri kui­ten­kin huo­ma­si rajun tuu­len kävel­les­sään veden pääl­lä, usko lop­pui kes­ken mat­kan ja hän alkoi vajo­ta. Jee­sus ojen­si käten­sä, tart­tui Pie­ta­riin ja sanoi: ”Vähäi­nen­pä oli usko­si! Mik­si aloit epäillä?”

Mei­dän jokai­sen elä­mäs­sä tulee tilan­tei­ta, jol­loin usko tun­tuu lop­pu­van ja alkaa epäil­lä. Olin pit­kään jat­ku­nees­sa fluns­sas­sa nyt hil­jat­tain. Fluns­sa tun­tui välil­lä hel­pot­ta­van ja oli jo kii­tol­li­nen mie­li, että nyt tämä vih­doin­kin lop­puu. Seu­raa­va­na aamu­na oli taas kurk­ku kipeä ja yskitti.

Illal­la ilta­ru­kouk­ses­sa pyy­sin Tai­vaan Isäl­tä, että ota jo tämä tau­ti pois, etten enää jak­sa tais­tel­la tämän kans­sa. Alkoi jo tun­tua sil­tä, että tämä on nyt minun seu­ra­lai­se­na­ni var­mas­ti koko lop­pue­lä­män. Anti­bioo­tin avul­la fluns­sa vih­doin­kin väis­tyi ja sain olla kii­tol­li­nen Tai­vaan Isäl­le, että täs­tä­kin selvittiin.

Moni sai­ras­taa paran­tu­ma­ton­ta sai­raut­ta, johon ei edes anti­bioo­tit tehoa. Sii­nä vaa­di­taan kär­si­väl­li­syyt­tä ja tyy­ty­mis­tä Juma­lan tah­toon. Me huo­leh­dim­me ja kuor­mi­tam­me itseäm­me mones­ti tur­haan eri­lai­sis­ta asiois­ta, joil­le emme itse voi mitään. Tai­vaan Isäl­tä saa pyy­tää apua näis­sä tilan­teis­sa, että hän antai­si oike­aa ymmär­rys­tä ja tyy­ty­mis­tä hänen tah­toon­sa. Tai­vaan Isän apuun luot­taen saam­me jat­kaa mat­kaam­me koh­ti ikuis­ta kotia.

” Her­raa­si luo­ta aina, hän joh­taa par­hai­ten niin menes­tyk­sen päi­vät kuin päi­vät mur­heit­ten. Ei itku, huo­li auta, odo­ta Juma­laa. Myös ris­tin antaes­saan hän siu­naa, rakas­taa.” Vk. 379:2

Dia­ko­ni Erja Haho, Kii­min­gin seurakunnasta