Vii­mei­sen kou­lu­ke­vään tun­nel­mal­li­nen kah­vi­het­ki, Olha­van kou­luun ei enää men­nä opintielle

Kukitetut oppilaat ja opettajat ryhmittyivät yhteiskuvaan tilaisuuden päätteeksi. Koulun ovea ei Anne Hakoköngäs tosin vielä ole lopullisesti takanaan sulkenut, niin paljon hän kertoo omiakin tavaroitaan vuosien saatossa koululle tuoneensa. -Paljon on perattavaa, kun on viisitoista vuotta kaikkea talteen tullut laitettua.Kukitetut oppilaat ja opettajat ryhmittyivät yhteiskuvaan tilaisuuden päätteeksi. Koulun ovea ei Anne Hakoköngäs tosin vielä ole lopullisesti takanaan sulkenut, niin paljon hän kertoo omiakin tavaroitaan vuosien saatossa koululle tuoneensa. -Paljon on perattavaa, kun on viisitoista vuotta kaikkea talteen tullut laitettua.

Olha­van kou­lun saliin on siir­ret­ty tuo­le­ja sekä pöy­dät, joi­ta koris­ta­vat kukal­li­set kai­ta­lii­nat. Salin oven­suus­sa sei­sos­ke­lee kak­si nuor­ta mies­tä, jot­ka kur­kis­te­le­vat kiin­nos­tu­nei­na kor­keal­le näh­däk­seen ilmas­toin­ti­put­kis­to­ja suo­jaa­vien kaap­pien päälle.

– Vie­lä­kö­hän se on siel­lä, he puo­li­ää­neen pohdiskelevat.

Kou­lun joh­ta­jao­pet­ta­ja Anne Hako­kön­gäs kul­kee ohit­se, ja ilmai­see ole­van­sa hyvin­kin sel­vil­lä, mikä on “se”, jota nuo­ret mie­het kat­seil­laan etsis­ke­le­vät. Mikä­pä on olles­sa, sil­lä kysei­set­kin “kol­tiai­set” ovat Hako­kön­kään ope­tuk­ses­sa aika­naan kou­lun pul­pe­teis­sa istu­neet, sil­lä opet­ta­ja on Olha­van kou­lul­la ehti­nyt työs­ken­nel­lä vuo­des­ta 2007 saak­ka. Van­him­mat hänen oppi­lais­taan ovat siis jo rei­lus­ti nuo­ria aikuisia.

Joh­ta­jao­pet­ta­jan mukaan kou­lun vii­mei­sek­si jää­vää kevät­juh­laa mie­tit­tiin yhdes­sä oppi­lai­den kans­sa. Mie­tin­tä­mys­sy­jen alta syn­tyi aja­tus ohjel­mal­li­ses­ta kah­vi­het­kes­tä, johon kut­sut­tai­siin oppi­lai­den lisäk­si van­hem­mat ja iso­van­hem­mat sekä Olha­van kou­lun enti­siä oppilaita.

Kah­vi­het­keä vie­tet­tiin vii­mei­sen kou­lu­vii­kon kes­ki­viik­koil­ta­na, ja tilai­suu­den ohjel­man oli­vat suun­ni­tel­leet oppi­laat. Ohjel­ma sisäl­si valo­ku­via men­neel­tä luku­vuo­del­ta, kou­lu­lais­ten kuo­ro­lau­lua ja runoe­si­tyk­siä sekä van­hem­mil­le suun­na­tun tie­to­vi­san. Myös kevään sti­pen­dit jaet­tiin jo kah­vi­het­ken päät­teek­si. Monil­ta osin tilai­suus muis­tut­ti kou­lul­la vuo­sit­tain jär­jes­tet­ty­jä jou­lu­juh­lia, vain tee­ma oli eri.

– Nämä ovat kou­lum­me ensim­mäi­set kevät­kah­vit, ja ilmei­ses­ti nyt jää­vät myös vii­mei­sik­si, tote­si Hako­kön­gäs, jon­ka omat tun­nel­mat oli­vat sekä hel­pot­tu­neet että toi­saal­ta hyvin haikeat.

Kou­lua ovat kulu­neen luku­vuo­den luot­san­neet Hako­kön­gäs sekä kolmas‑, nel­jäs- ja vii­des­luok­ka­lai­sia opet­ta­nut Anni Sak­ko tuke­naan kou­lun­käyn­tia­vus­ta­ja Satu Vää­nä­nen. Sekä Hako­kön­gäs että Sak­ko totea­vat, ettei­vät yhdys­luo­kat istu enää nykyi­seen peda­go­giik­kaan, joten jat­kos­sa Kui­va­nie­men kou­lus­sa oppi­laat saa­vat enem­män juu­ri oman ikäi­sil­leen suun­nat­tua ope­tus­ta. Mii­nuk­se­na tule­vat pite­ne­vät koulumatkat.

Hako­kön­gäs itse siir­tyy oppi­lai­den muka­na Kui­va­nie­men kou­lul­le, toi­sen opet­ta­jan vir­ka siir­re­tään Hami­naan. Hako­kön­kään mukaan lap­set ovat suh­tau­tu­neet muu­tok­seen myön­tei­sin mie­lin, ja Kui­va­nie­men kou­luun on tutus­tu­mas­sa­kin käyty.

Juh­laan osal­lis­tui myös toi­sen pol­ven tak­siy­rit­tä­jä Mika Lal­li, joka on Olha­van kou­lu­kyy­te­jä aja­nut jo vii­si­tois­ta vuot­ta, aina isän­sä Aulik­sen meneh­ty­mi­ses­tä lähtien.

Aulis Lal­li puo­les­taan aloit­ti kou­lu­kul­je­tuk­set Olha­van ja Vuo­sio­jan kou­luil­le jo vuon­na 1972, joten tak­siy­ri­tyk­sel­lä ehti täyt­tyä vii­si­kym­men­vuo­ti­nen kul­je­tus­his­to­ria Olha­van kou­lul­le juu­ri tänä keväänä.

Kul­je­tus­ten tar­ve­kin jat­kuu myös tule­va­na luku­vuon­na, Olha­van kou­lu ei vain jat­kos­sa enää oppi­lai­den mää­rän­pää ole.

Kun­nan­val­tuus­to päät­ti mar­ras­kuus­sa äänin 17–14, että Olha­van kou­lu lak­kau­te­taan ensi elo­kuus­ta lähtien.

Pää­tös poh­jau­tuu vuo­den 2015 kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan, jos­sa lin­jat­tiin, että kou­lun tilan­net­ta tar­kas­tel­laan oppi­las­mää­rän las­kies­sa alle 30 oppilaan.

Jat­kos­sa olha­va­lais­ten ope­tus on pää­asias­sa Kui­va­nie­men kou­lul­la, mut­ta huol­ta­jat voi­vat halu­tes­saan vali­ta myös jon­kun muun Iin koulun.