Tyh­jä Syli, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos Simon­nie­men hautausmaalle

Simon kirkkoherra Laura Kinnunen siunasi Sanna Koiviston veistoksen Tyhjä syli Simonniemen uudella hautausmaalla sunnuntaina 30.6. heleässä auringonpaisteessa.Simon kirkkoherra Laura Kinnunen siunasi Sanna Koiviston veistoksen Tyhjä syli Simonniemen uudella hautausmaalla sunnuntaina 30.6. heleässä auringonpaisteessa.

Iiläi­sen tai­tei­li­jan, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos, Tyh­jä syli, jul­kis­tet­tiin ja siu­nat­tiin Simon­nie­men uudel­la hau­taus­maal­la vii­me sun­nun­tai­na. Siu­nauk­sen suo­rit­ti Simon kirk­ko­her­ra Lau­ra Kin­nun­nen Juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Myös sii­nä huo­mioi­tiin tilai­suus. Lau­ra Kin­nu­nen ker­toi tilai­suu­den jäl­kei­ses­sä juh­las­sa Mäki­mat­ti­las­sa, että ensim­mäi­nen tapaa­mi­nen heil­lä San­nan kans­sa oli vii­me vuon­na Simon kirkossa.

Hänel­lä oli ollut vah­vas­ti mie­les­sä se kuvas­to, mitä tyh­jäs­tä sylis­tä tulee eteen ja sydä­meen: suur­ta tyh­jyyt­tä, kai­puu­ta, niin rii­pai­se­vaa surua, ettei sitä osaa edes kuva­ta. Hän ker­toi San­nal­le täs­tä omas­ta näys­tään ja hänen mie­les­tään San­na oli löy­tä­nyt oleel­li­sen. Veis­tos­ta kat­soes­sa tar­kem­min, löy­tää sii­tä käsin kos­ket­ta­vas­ti sen surun, mitä sii­nä kan­ne­taan. Hänen mie­les­tään jokai­sel­la hau­taus­maal­la pitäi­si olla paik­ka Tyh­jäl­le sylil­le. Simon­nie­men hau­taus­maal­la halut­tiin veis­tos aset­taa par­haal­le, näky­väl­le pai­kal­le, lähel­le tuloporttia.

Alu­eel­la muis­te­taan elet­tyä elä­mää, läs­nä ovat suru, kai­paus ja elä­män hau­raus. On mah­do­ton­ta ymmär­tää oman lap­sen kuo­le­maa, lap­sen elä­män pituu­des­ta huo­li­mat­ta. Toi­saal­ta tyh­jän sylin muis­toa­lu­eel­la voi­daan muis­tel­la elet­tyä ja yhdes­sä jaet­tua elä­mää tai kai­va­ta ja sur­ra toteu­tu­mat­ta jää­nyt­tä toi­vet­ta omas­ta lap­ses­ta. Suru on se hin­ta, jon­ka jou­dum­me mak­sa­maan rak­kau­des­ta, sanoi Lau­ra Kin­nu­nen. Hän kui­ten­kin loh­dut­ti, että Juma­lan syli ei kos­kaan ole tyh­jä. Sen ääres­sä on kaik­ki rak­kaus, armo ja huo­len­pi­to. Lopuk­si hän lisä­si, että men­kää reip­paas­ti kos­ket­ta­maan veis­tos­ta, kier­tä­kää ja tut­ki­kaa. Veis­tok­sen kas­vot­kin ovat pal­jon puhu­via. Samoin käsien ja koko ole­muk­sen asento.

San­na Koi­vis­tol­le veis­tok­sen teko on ollut tera­peut­tis­ta toi­min­taa, sil­lä hänen lap­suu­des­saan pik­ku­ve­li meneh­tyi auto-onnet­to­muu­des­sa Iin Olha­vas­sa. Olha­van kou­lun opet­ta­ja­na toi­mi­nut isä oli illal­la sano­nut San­nal­le, että kyl­lä se veli sii­tä toi­puu. Yöl­lä hän kui­ten­kin herä­si isän itkuun ja hänel­le ker­rot­tiin, että veli oli kuol­lut. Sii­tä alkoi koko per­heen suruai­ka. Se oli hänel­le niin ras­kas isku, että oikeas­taan sii­nä lop­pui hänen lap­suu­ten­sa. Täs­sä veis­tok­ses­sa hän on rea­goi­nut tähän suruun. Se on myös jät­tä­nyt reak­tion, ettei hän voi ohit­taa tois­ten­kaan surua. Nykyi­sin hän pys­tyy omas­sa työs­sään kana­voi­maan ilot ja surut omien käsien­sä kaut­ta plas­ti­seen muo­toon. Hän on myös aikai­sem­min­kin teh­nyt vas­taa­van­tyyp­pi­siä pie­nois­veis­tok­sia. Esi­mer­kik­si Iin hau­taus­maal­ta löy­tyy sellainen.

– Kun olin vuon­na 2002 Oulun ark­ki­teh­tio­sas­tol­la opet­ta­ja­na, niin siel­lä oli eräs sel­lai­nen mal­li, etten malt­ta­nut itse­kään olla teke­mät­tä sii­tä veis­tos­ta. Se on sit­ten ollut läh­tö­koh­ta­na Iin­kin veis­tok­sel­le. Simon veis­tok­sel­le halusin alus­tak­si mus­taa gra­niit­tia. Hau­taus­toi­mis­to Kova toteut­ti suun­ni­tel­ma­ni hie­nos­ti, tote­aa Sanna.

Mäki-Mat­ti­lan juh­la­ti­lai­suu­des­sa tuo­tiin esil­le San­nan uraa tai­tei­li­ja­na ja sitä, kuin­ka hänen tai­tei­li­jau­ran­sa oikeas­taan läh­ti käyn­tiin. Simo kuu­luu San­nan nuo­ruu­teen oleel­li­ses­ti, sil­lä hänen äitin­sä sisar Eine Niku­la, joka asui Simos­sa, teki kera­miik­kaa, mm. sei­nä­rii­puk­sia, joi­ta Hel­sin­gin Stock­man osti myyn­tiin­kin. Hän aut­toi Eineä nii­den toteu­tuk­ses­sa. Sil­loin hän alkoi huo­ma­ta, että käsi tot­te­lee ajatusta.

Tuo­tiin myös esil­le, kuin­ka Simon­nie­men van­ha hau­taus­maa sisäl­tää usei­ta har­vi­nais­laa­tui­sia veis­tok­sia. Siel­tä löy­tyy Ilma­ri Wirk­ka­lan (6.10.1890–3.12.1973) suun­nit­te­le­ma san­ka­ri­ris­ti, joka pal­jas­tet­tiin Simon seu­ra­kun­nan 600-vuo­tis­juh­las­sa ja samal­la kir­kon 100-vuo­tis­juh­las­sa 4.8.1946. Van­hal­ta hau­taus­maal­ta, vuon­na 1773 raken­ne­tun yli­kii­min­ki­läi­sen Heik­ki Vää­nä­sen tapu­lin vie­res­tä, löy­tyy myös Wirk­ka­lan pojan, Tapio Wirk­ka­lan (2.6.1915–19.5.1985) punai­seen gra­niit­tiin veis­tä­mät san­ka­ri­hau­taus­maa­han liit­ty­vät pat­saat, lumi­pu­kui­nen soti­las ja rukoi­le­va äiti lap­sen­sa kans­sa. Nämä pal­jas­tet­tiin 7.7.1952.

Alu­eel­ta löy­tyy myös val­tio­neu­vos, Lapin lää­nin maa­her­ra, Mart­ti Miet­tusen (17.4.1907 Simo-19.1.2002 Kau­niai­nen) hau­ta­ki­vi, jon­ka rin­ta­ku­van on teh­nyt yksi Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta kuvan­veis­tä­jis­tä, Ensio Sep­pä­nen (7.9.1924 Kemi-28.6.2008 Kemi). San­nan uudel­la hau­taus­maal­la ole­va veis­tos siis jat­kaa tätä tra­di­tio­ta. Kun käyt­te seu­raa­van ker­ran Simos­sa, niin poi­ket­kaa kum­mal­la­kin hau­taus­maal­la. Van­hal­la hau­taus­maal­la opas­te­tau­lu pai­kas­ta voi­si tosin olla paikallaan.

Simonniemen vanhalta sankarihautausmaalta löytyy useita tunnettujen kuvanveistäjien veistoksia. Tässä Tapio Wirkkalan (1915-1985) veistos rukoileva äiti lapsensa kanssa. Taustalla valtioneuvos, Lapin läänin maaherra Martti Miettusen (s.1907 Simo-2002 Kauniainen) hautakivi, jonka rintakuvan on veistänyt yksi Suomen tunnetuimmista kuvanveistäjistä, Ensio Seppänen (1924 Kemi- 2008 Kemi).

Simon­nie­men van­hal­ta san­ka­ri­hau­taus­maal­ta löy­tyy usei­ta tun­net­tu­jen kuvan­veis­tä­jien veis­tok­sia.
Täs­sä Tapio Wirk­ka­lan (1915–1985) veis­tos rukoi­le­va äiti lap­sen­sa kans­sa. Taus­tal­la val­tio­neu­vos, Lapin lää­nin maa­her­ra Mart­ti Miet­tusen (s.1907 Simo-2002 Kau­niai­nen) hau­ta­ki­vi, jon­ka rin­ta­ku­van on veis­tä­nyt yksi Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta kuvan­veis­tä­jis­tä, Ensio Sep­pä­nen (1924 Kemi- 2008 Kemi).