Tilus­jär­jes­te­lyt ja yhteis­met­sät tuo­vat kan­nat­ta­vuut­ta

Ari Karjalainen (vasemmalla) Metsäkeskuksesta kertoi kuulijoille hankkeesta, jonka kautta pyritään muun muassa laajentamaan olemassa olevia yhteismetsiä innostamalla metsänomistajia liittämään sopivia tiluksia jo olemassa oleviin yhteismetsiin. Yhteismetsien perusajatuksena on hyvä ja tuloksekas sekä toisaalta kestävä metsänhoito. Jani Maalismaa puolestaan valotti yli-iiläisen Kangasojan yhteismetsän hoitoa ja menettelytapoja.

Met­sien omis­tus Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ajau­tu­nut tilan­tee­seen, mis­sä sir­pa­loi­tu­nut tila­ra­ken­ne pie­ni­ne ja usein nau­ha­mai­si­ne pals­toi­neen on lisän­nyt met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia sekä vähen­tä­nyt maa­no­mis­ta­jien aktii­vi­suut­ta hoi­taa met­si­ään. Lisäk­si monet maa­no­mis­ta­jat ovat ikään­ty­neet, ja peri­kun­tien myö­tä met­sien omis­tus hajaan­tuu ja etään­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus