Iin uuden päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu palau­tet­tiin valmisteluun

Iin kun­nan­hal­li­tus palaut­ti Hami­nan päi­vä­ko­din vii­te­suun­ni­tel­man takai­sin val­mis­te­luun. Kun­nan­hal­li­tus arvioi, ettei kun­nan­val­tuus­ton myön­tä­mä mää­rä­ra­ha rii­tä teh­dyn vii­te­suun­ni­tel­man mukai­sen kiin­teis­tön raken­ta­mi­seen. Kun­nan­hal­li­tus edel­lyt­tää suun­ni­tel­man yksin­ker­tais­ta­mis­ta niin, että kiin­teis­tön raken­nut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta anne­tun mää­rä­ra­han puitteissa.

Iin kun­nan­val­tuus­to on myön­tä­nyt kulu­van vuo­den talous­ar­vion inves­toin­tio­saan 1,8 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­han ja ensi vuo­den talous­suun­ni­tel­maan 1,8 mil­joo­nan euron varauk­sen Hami­nan päi­vä­ko­din rakentamiseen.

Suun­ni­tel­mis­sa on mak­si­mis­saan 147-paik­kai­nen seit­se­män­ryh­mäi­nen päiväkoti.